Версия за печат

00447-2019-0018

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

30. Телекомуникации


Решение номер РД-04-47 от дата 10.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20, За: Зорина Бояджиева, началник-отдел УС, България 1111, София, Тел.: 029486 208, E-mail: zorina.boyadjieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/predostavyane-na-dalekosobshitelni-uslugi-chrez-fi/%20.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и комуникационна свързаност на отделните служби на Агенция по вписванията Чрез обществената поръчка ще се осигури доставчик/оператор на фиксивана телефонна услуга за службите по вписвания и служби по регистация в страната за срок от 2 години, съгласно Техническата спецификация

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е неделим, тъй като услугата се предоставя при еднакви условия от един доставчик на фиксирана телефонна услуга.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на услугата и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на последващите 12 месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, обществената поръчка се възлага на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП – Публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Марияна Иванова Асенова

VIII.2) Длъжност

и.д началник на отдел "Правно обслужване и административнонаказателни дейности", възложител съгласно Заповед РД01-535/10.10.2019 г.