Версия за печат

00447-2019-0017

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

32. Информатика и компютърни науки


Решение номер РД-04-45 от дата 29.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Борислав Чавдаров, България 1111, София, Тел.: 029486 213, E-mail: borislav.chavdaro@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти: • Oracle Database Enterprise Edition; • Oracle Real Applciation Clusters; • Oracle Partitioning; • Oracle Diagnostics Pack; • Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим. Правата за извършване на актуализация на лицензиран софтуер и поддръжка на продуктите на Oracle за Република България се притежават единствено от “Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид - клон България”, което е предпоставка поръчката да се възложи само на това лице.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 357068.88 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Дружествата от Групата Оракъл (Оракъл Корпорейшън и пряко и непряко притежаваните от него дъщерни дружества) притежават правата за разпространение за програмните актуализации, които могат да бъдат предоставени като част от Oracle услугите за техническа поддръжка. "Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид" - клон България е клон на дружество от групата Оракъл. "Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид" - клон България е оправомощено да предложи подновяване на услугите за техническа поддръжка за продуктите по договорите за услуги за техническа поддръжка, сключени от Агенция по вписванията. „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид"- клон България не е предоставило право на никой дистрибутор да поднови с Агенция по вписванията договорите за Oracle техническа поддръжка. В потвърждение на горните обстоятелства в Агенция по вписванията се намират заверени копия, ведно с превод на писмени изявления от директора на “Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид”, Република Ирландия, писмо изх. №2368/11.10.2018 г., АВ вх. №93-00-182/14/11.10.2018 г. Видно от представените доказателства, дружеството притежава изключителните права за предоставяне на стандартна техническа поддръжка на лицензиите “Oracle” за територията на Република България, както и се доказва, че в страната няма други лица, които да притежават лиценз или да са упълномощени да предоставят услугата, както и че възлагането на извършването на стандартна техническа поддръжка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни правата. Налице са основанията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 20, ал. 1, б. б), и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, не са приложени разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща, както и няма да се назначава комисия за провеждане на процедура, тъй като ще се сключва договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП, с дружество, притежаващо изключителни права за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка - “Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид - клон България”, ЕИК 130899134, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ №55, сгрда 4, ет. 7

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договорът ще се сключи след влизането в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя: 1. документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП. 2. гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранция за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата следва да бъде преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: BG39 CREX 9260 3314 5487 00, BIC: CREXBGSF. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на паричната гаранция при условията, посочени в договора. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора,безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по настоящия договор. Гаранция под формата на застраховка трябва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице. 3. гаранция за авансово плащане на цената по Пакет 3 в размер 100% от стойността на услугата със срок 30 дни от началната дата на Пакет 3. Освобождава се до 3 от представяне на фактура и приемо-предавателен протокол за подновяване на поддръжката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК, в 10-дневен срок от публикуването му, при условията на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Марияна Иванова Асенова

VIII.2) Длъжност

и.д. началник на отдел "Правно обслужване и адмнистративнонаказателни дейности", оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г. на изпълнителния директор