Версия за печат

01052-2018-0001

BG-Троян:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 110544670

BG315, Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян, ул. Васил Левски №281, За: Цветелина Богданска, България 5600, Троян, Тел.: 0670 66918, E-mail: rimsa@mail.bg, Факс: 0670 553032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rimsa.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rimsa.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Научен институтІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 51 от 21.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01052-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на комбинилани и други фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян, за 2018 г.I-ва обособена позиция: Слънчогледов шрот - прогнозно количество 90 (деветдесет) тона на стойност 40 500,00 (четиридесет хиляди и петстотин) лева, Обособена позиция 2 Доставка на царевица (зърно), с прогнозно количество 90 (деветдесет) тона на стойност 31 500,00 ( тридесет и една хиляди и петстотин) лева, крайна цена


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 39 от 13.11.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Леона 7 ЕАД, ул. Волга №37, България 4000, Пловдив, Тел.: 088 7434447, E-mail: leona_7@abv.bg, Факс: 088 7434447

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на комбинилани и други фуражи за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие Троян, за 2018 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

13.11.2018 г. 

Крайна дата

13.11.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
72000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.10.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
70220 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Диян Петков Георгиев
VII.2)
Длъжност: Директор ИПЖЗ Троян