Версия за печат

00272-2019-0017

BG-село Ружинци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер 958 от дата 22.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, Община Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, село Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/11/22/1595/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В изпълнение на предмета на обществената поръчка се очаква изпълнението на следните дейности и под-дейности от страна на Изпълнителя: Дейност № 1: Оказване на съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА; Дейност № 2: Подготовка на документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта, включително следните под-дейности: Под-дейност № 2.1: Оказване на съдействие на Възложителя при подготовка на необходимата документация за управление и отчитане на изпълнението на проекта, която се изисква от ДФЗ/РА; Под-дейност № 2.2: Съдействие при подготовката и окомплектоването на необходимите документи за сключване на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ /при възникнала необходимост/; Дейност № 3: Осъществяване на координация на документооборота при изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта, включително: Под-дейност № 3.1: Съдействие при осъществяване на документални проверки, включително проверки на фактури и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за осъществяване на предвидените по проекта дейности; Под-дейност № 3.2: Координиране на документалния обмен на информация между Община Ружинци, ДФЗ/РА и Изпълнителите на дейностите по проекта. Дейност № 4: Съдействие на Възложителя при провеждане на проверки на място от страна на финансиращата и одитиращи институции; Дейност № 5: Съдействие на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от неговото реализиране; Дейност № 6: Извършване на подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и окончателно плащания, включително: Под-дейност № 6.1: Изготвяне на заявления за съответните плащания по проекта и всички необходими документи, изисквани от ДФЗ/РА относно подаване на заявки за плащане; Под-дейност № 6.2: Контролиране и координиране на комплектоването на всички необходими документи, приложими към заявките за плащане; Под-дейност № 6.3: Извършване на проверка за съответствието на документацията към заявките за плащане с изискванията на финансиращата институция. Дейност № 7: Осъществяване на необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта, включително: Под-дейност № 7.1: Контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта в съответствие с Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган; Под-дейност № 7.2: Извършване на необходимия текущ и периодичен преглед и контрол върху осъществяването на строително-монтажни работи (СМР), в рамките на проекта, като следи дали те се извършват в пълния им обем и с необходимото качество; Под-дейност № 7.3: Съдействие на общинската администрация по отношение на организацията и координацията на изпълнението на СМР, в съответствие с приетата оферта, техническите спецификации и проектната документация; Под-дейност № 7.4: Осъществяване на контрол и преглед на документацията при изпълнението на всеки етап от предвидените СМР; Под-дейност № 7.5: Съдействие на Възложителя при проследяването на процесите във връзка с отстраняване на констатирани забележки и неизправности при осъществяване на СМР; Дейност № 8: Предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата процедура за обществена поръчка се възлага на основание Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за проект № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е преценил възможността за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции. Съгласно пар. 29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция“ е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. След обстойна и внимателна преценка е установено, че настоящата обществена поръчка включва предоставяне на консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“, а именно дейности, които са изцяло взаимосвързани, и за качественото им изпълнение е необходимо да бъдат изпълнявани комплексно от един изпълнител. С оглед на горепосоченото, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 43500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, като настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съобразно сключеният от община Ружинци договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г., предвиденият финансов ресурс за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на 43 500,00 лв. без ДДС. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура чрез публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проекти финансирани от средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ружинци