Версия за печат

00456-2019-0009

BG-Велико Търново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 5801 от дата 19.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009094

BG321, Национален военен университет Васил Левски, бул. България № 76, За: ст.лейтенант Тодор Йорданов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 618852, E-mail: pur@nvu.bg, Факс: 062 618899

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nvu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nvu.bg/node/2372.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски" обособена в 5 позиции, както следва: 1. Автомобилен бензин F-67 – 44 000 литра 2. Дизелово гориво F-54 – 13000 литра 3. Авиационен керосин Jet А-1 – 5 000 литра 4. Газьол ПКЦ-0,1 % сяра за отопление – 4 000 литра 5. Смазочни материали и специални течности – общо 1830 литра

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Борсова сделка за доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски" обособена в 5 позиции, както следва: 1. Автомобилен бензин F-67 – 44 000 литра 2. Дизелово гориво F-54 – 13000 литра 3. Авиационен керосин Jet А-1 – 5 000 литра 4. Газьол ПКЦ-0,1 % сяра за отопление – 4 000 литра 5. Смазочни материали и специални течности – общо 1830 литра В позиция № 5 включва: масло моторно за двутактови бензинови ДВГ- 50 л.; течност спирачна за автомобили тип DOT 4 или еквивалентно/и - 20 л.; редукторно масло RM-68, или еквивалентно/и - 440 л.; масло моторно MB-APPROVAL 228.3,10 W40 - 220 л.; масло моторно MB-APPROVAL 228. 15 W40 - 660 л.; масло с общо предназначение тип РЖ или еквивалентно/и - 440 л.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 124302.65 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предвартелно обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, съгласно Постановление 191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС 347/08.12.2016 г., обнородван в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно Поръчка спецификаця № 1/11.10.2019 г.; № 2/10.10.2019 г.; № 3/10.10.2019 г.; № 4/10.10.2019 г.; № 5/10.10.2019 г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

полковник Иван Георгиев Маламов

VIII.2) Длъжност

Началник на НВУ "Васил Левски"