Версия за печат

00272-2019-0015

BG-село Ружинци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 941 от дата 18.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, Община Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, село Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/11/18/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА - ТОПЪЛ ОБЯД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП с наименование: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА - ТОПЪЛ ОБЯД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА РУЖИНЦИ“, във връзка с изпълнение на процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 – 2020” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0076-C05 „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“, финансиран по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“. Приготвянето и доставката на храната се извършва всеки работен ден на всеки календарен месец при спазване на указанията и изискванията на Възложителя по отношение на адрес, време на доставяне, основни компоненти и съгласно настоящата техническа спецификация. Приготвяне и доставяне на храна, предмет на настоящата обществена поръчка, ще осигури хранене в посочените населении места на територията на община Ружинци с капацитет на всеки работен ден от 740 лица. За административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните до обектите се заплаща на доставчика допълнително по 5 % от общата стойност на храноден. Осигуряването на топъл обяд представлява еднократно хранене, което включва – супа, основно ястие, хляб в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигурява разнообразно седмично меню, с което се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на националните стандарти и норми за изисквания за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 – 2020” съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0076-C05 „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“, финансиран по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 134356.25 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1 т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид стойността на обществената поръчка, както и планираните от Възложителя обществени поръчки, Възложителят прилага предвидените в закона правила за публично състезание и при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Към датата на откриване на настоящата процедура все още не са осигурени финансови средства за изпълнение на поръчката. В тази връзка и на основание чл. 114 от ЗОП изпълнението на договора за обществена поръчка, в това число и неговото действие се отлага и се поставя в зависимост от сбъдването на следното условие - наличие за промяна на договор № BG05FMOP001-3.002-0076-C05, подписан на 23.08.2016г. за изпълнение на проект „Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци“ по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002, с подписване на допълнително споразумение между община Ружинци и Управляващия орган на ОПХ ФЕПНЛ за удължаване на срока на проекта до 30.04.2020 г. и увеличаване на бюджета с 161227,50 лева за тази дейност на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0076-C05. В случай, че не бъде удължен срока на проекта до 30.04.2020 г. и увеличен бюджета на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0076-C05 за тази дейност, с подписване на допълнително споразумение между община Ружинци и Управляващия орган на ОПХ ФЕПНЛ за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на предмет на поръчката, договорът с избрания Изпълнител ще бъде прекратен без предизвестие, като такова прекратяване може да поиска всяка от страните след изтичане на тримесечен срок от неговото сключване съгласно чл. 114, изр. последно от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ружинци