Версия за печат

00210-2017-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486 172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/predostavyane-na-kurierski-uslugi-za-nuzhdite-na-a/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-26 от 12.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на куриерски пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-9 от 02.02.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, М и БМ ЕКСПРЕС ООД, contact-express@mbm-bg.com, бул. „Витоша“ №146, вход Б, етаж 5, България 1463, София, Тел.: 02902-5761, E-mail: simeonov@mbm-bg.com, Факс: 02902-5770

Интернет адрес/и:

URL: http://www.mbm-express.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията. Приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на куриерски пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.02.2018 г. 

Крайна дата

07.10.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
45694 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.07.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
45694 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Изпълнението на договора е със срок до достигане на максималната стойност 45 694,00 лв. без ДДС или до 7 окт 2019 г., когато е крайният срок на рамково споразумение № СПОР – 25/04.10.2017 г. на Централния орган за покупки с предмет: "Предоставяне на куриерски услуги за органите на изпълнителната власт и техни администрации", обособена позиция 2 от поръчка с предмет: "Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните администрации", РОП ид. №00210-2017-0004. Максималната сума по договора е достигната с изпълнението на услугите за месец Юли 2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.11.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: и.д. началник-отдел „ПОАНД“ и оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.