Версия за печат

00447-2019-0015

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер РД-04-41 от дата 12.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20, За: Огнян Тошков, директор на дирекция ИОТ, България 1111, София, Тел.: 029486 102, E-mail: ognyan.toshkov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-ikt-oborudvane-i-softuerni-licenzi-za-nad/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


IІI: Правно основание

Чл. 164, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на ИКТ оборудване и софтуерни лицензи за надграждане на центровете за обработка на данни на Агенция по вписванията“ с четири обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка ИКТ оборудване и софтуерни лицензи за надграждане на центровете за обработка на данни на Агенция по вписванията“. Обособена позиция № 1 – Мрежови устройства за балансиране на мрежовия трафик; 450 000 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 – Мрежово и сървърно оборудване; 1 170 000 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 – Модули за надграждане на дисков масив за съхранение на данни и система за изграждане на виртуализация на дисковите масиви; 1 310 000 лв. без ДДС; Обособена позиция № 4 – Софтуерни лицензи за надграждане на съществуващите решения за сървърна виртуализация и за създаване на резервни копия за архивиране; 100 000 лв. без ДДС. За всички обособени позиции: Доставка на хардуерни устройства и софтуерни продукти, описани в техн. спецификации и гаранционна поддръжка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3030000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За Агенция по вписванията (АВ) са налице множество нормативни изисквания по поддръжка и развитие на информационни системи на регистри от национално значение. В резултат на предприети мерки, целящи преодоляване на текущото оперативно състояние на СУБД и затрудненията по поддържане надеждността и отказоустойчиността на администрираните от АВ центрове за данни, бяха извършени одити на съответните информационни системи, целящи идентифицирането на уязвимостите и предлагане на мерки за тяхното минимизиране. При извършване на одитите беше установена необходимост от предприемане на спешни коригиращи действия с оглед недопускане съществено затрудняване и нарушаване на нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя. Съгласно Постановление №186 от 19 юли 2019 г. АВ има задължение да приеме мерки по Глава втора „Минимални мерки по мрежова и информационна сигурност“ от Наредбата за минималните изискванията за мрежова и информационна сигурност в срок до 26.11.2019 г. съгласно §3 от същата, поради което настоящата обществена поръчка попада в приложното поле на чл. 164, ал. 1 т. 4 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. Лема Трейдинг ЕООД, ЕИК 121643196 2. Глобал САТ ЕООД, ЕИК 130951353 3. Сектрон ЕООД, ЕИК 831144177 4. Телелинк бизнес Сървисис ЕАД, ЕИК 130545438 5. Сиенсис АД, ЕИК 121708078 6. „С&Т България“ ЕООД, ЕИК 831131023 7. „АйБиЕс Груп – България“ АД, ЕИК 175269364 8. „Сиском инженеринг“ АД, ЕИК 204352894 По обществената поръчка е предоставен неограничен и пълен пряк безплатен достъп на профила на купувача на адрес: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-ikt-oborudvane-i-softuerni-licenzi-za-nad/

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. а) от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Габриела Николаева Козарева

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор