03973-2019-0001

BG-Свиленград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 76 от дата 07.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126003937

BG422, ПГССИ Христо Ботев, ул. Александър Стамболийски № 13, За: Христина Димова Милушева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71282, E-mail: pgssi_svilengrad@abv.bg, Факс: 0379 71282

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pgssi.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.pgssi.org/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Училище

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 60000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон е разпределението на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия (в случая гр. Свиленград). Съгласно чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни потребители, каквато обособена територия е община Свиленград. Мястото на изпълнение на възлаганата обществена поръчка е гр. Свиленград, който попада в по-горе цитираната обособена територия. Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензия на "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ" АД за осъществяване на тези дейности. За осъществяване на дейността "Разпределение на природен газ" на територията на община Свиленград е издадена лицензия № Л - 301 - 08/ 06.04.2009 г., а за осъществяване на дейността "Снабдяване с природен газ от краен снабдител" на територията на Община Свиленград е издадена лицензия с № Л - 301 - 12 / 06.04.2009 г. на "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ" АД, което го прави притежател на изключителните права за осъществяване на по-горе цитираните дейности на територията на община Свиленград. Лицензиите са издадени на основание Закона за енергетиката със срок на валидност 35 години, което е видно от електронната страница на КЕВР - за издадени лицензии - позиция 272. Видно от описаната фактическа обстановка и представени доказателства "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ" АД, ЕИК 200462966 със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, пл. "Свилена", хотел "Свилена", ет.1, ап.2 е носител на изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване от краен снабдител на територията на община Свиленград по силата на административен акт. Във връзка с гореизложеното и в предвид факта, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ до крайни потребители, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществена поръчка, считам, че са налице условията за прилагане на чл. 79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Договор ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територияна на община Свиленград - "СВИЛЕНГРАД-ГАЗ" АД със седалище и адрес гр. Свиленград, пл. "Свилена", хотел "Свилена", ет.1, ап.2, ЕИК 200462966

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозните количества за потребление на природен газ от ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград за срок до 10.11.2021 г. е 60 000 nm3, прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лв. без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Христина Димова Милушева

VIII.2) Длъжност

Директор на ПГССИ "Христо Ботев"