Версия за печат

03092-2019-0002

BG-Първомай:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-06-159 от дата 22.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000458599

BG421, Професионална гимназия по селско стопанство Васил Левски, Братя Миладинови - север № 53А, За: Росица Генова - Директор, България 4270, Първомай, Тел.: 0359 33662913, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0359 33662912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pgss-vlevski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pgss-vlevski.com/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-2018/3521-2/?preview_id=3521&preview_nonce=a46c906233&_thumbnail_id=-1&p.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай през учебната 2019/2020 г. по утвърдени от Възложителя маршрутни разписания.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции, съгласно чл. 178, ал.5 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 90750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на прогнозна стойност в диапазона от 70 000 лева без ДДС до 264 033 лева без ДДС, Възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал.1, т. 12 или т. 13 на ЗОП. В случая, прогнозната стойност на обществена поръчка е 90 750,00 лв. без ДДС, като Възложителят не планира възлагането на обществени поръчки за сходни дейности занапред, чиято стойност да надхвърля посочения по-горе праг и предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на „пряко договаряне“, както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условна обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. По този начин се гарантира публичността при възлагане на настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Общата прогнозна стойност на поръчката е 90 750,00 лв. (деветдесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта и се формира като сбор от максималните прогнозни стойности за посочените в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка маршрути, както следва: 1. Маршрут: гр. Първомай - с. Дълбок извор - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай - максимална прогнозна стойност – 10 560.00 лв. без ДДС 2. Маршрут: гр. Първомай - с. Караджалово - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай - максимална прогнозна стойност – 6 600,00 без ДДС 3. Маршрут: гр. Първомай - с.Буково - с. Православен - с. Бяла река - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай - максимална прогнозна стойност – 30 690,00 лв. без ДДС 4. Маршрут: гр. Първомай - с. Виница - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай - максимална прогнозна стойност – 7 920,00 лв. без ДДС 5. Маршрут: гр. Първомай - с. Искра - с. Брягово - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай - максимална прогнозна стойност – 17 160,00 лв. без ДДС 6. Маршрут: гр. Първомай - с. Крушево - с. Градина - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай - максимална прогнозна стойност – 10 890,00 лв. без ДДС 7. Маршрут: гр. Първомай – кв.Дебър - ПГСС „Васил Левски”, гр.Първомай - максимална прогнозна стойност – 6 930,00 лв. без ДДС. Оферти, надвишаващи посочените стойности ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предварително въведено условие.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП (чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП)

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Росица Тоскова Генова

VIII.2) Длъжност

Директор на ПГСС "Васил Левски"