Версия за печат

00152-2019-0002

BG-Велико Търново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер РД-01-62 от дата 22.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 814221002

BG321, Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, Ниш 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com, Факс: 062 648843

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-vt.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е осигуряването на доставка на храна и тонизиращи напитки във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на храни и тонициращи напитки за работниците и служителите при ЦСМП Велико Търново, в т.ч. от филиалите в градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица, работещи на 12-часови дежурства и полагащи нощен труд, за период от 24 месеца след сключване на договора

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 112559 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поръчката се възлага чрез провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание, тъй като стойността й отговаря на посочения в чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП праг и не са налице условията за провеждане на друг вид процедура

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентина Петрова Хаджирадева

VIII.2) Длъжност

Директор на ЦСМП Велико Търново