02538-2019-0018

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

73. Електроенергетика. Топлоенергетика. Ядрена енергетика.


Решение номер ОПИ-004 от дата 01.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090412

BG421, Апелативна прокуратура-гр.Пловдив, пл.Съединение №3, За: Дафинка Димитрова Герджикова-Славчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 600401, E-mail: apelprok@plv.prb.bg, Факс: 032 600439

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.prb.bg/bg/applovdiv.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.prb.bg/bg/applovdiv/obshestveni-porchki.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за части от имот на територията на гр.Пловдив, предоставени на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за части от имот на територията на гр.Пловдив, предоставени на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив". Прогнозното количество за доставка на топлоенергия за период от четири години е в размер на 1170 МВтч.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Имота за който е необходимо да бъде осигурена доставката на топлоенергия е на територията на гр.Пловдив, за която територия поръчката може да бъде изпълнена само от един икономически оператор, на когото по закон са предоставени изключителни права.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 125586 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на доставката, са налице условията на чл. 182, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ преносът на топлинна енергия е дейност, която подлежи на лицензиране, а според чл. 43, ал. 2, т. 3 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлина енергия. "ЕВН България Топлофикация" ЕАД има издадена лицензия № Л-010-05/17.10.2000г. от КЕВР за пренос на топлинна енергия на територията на гр.Пловдив със срок на действие 20г., от което е видно, че "ЕВН България Топлофикация" ЕАД е носител на изключителни права за пренос на топлинна енергия за територията на гр. Пловдив, придобити по силата на административен акт. Предвид изложеното дружеството "ЕВН България Топлофикация" ЕАД притежават изключителни права по смисъла на § 2, т.47 от ДР на ЗОП за изпълнение на дейността, предмет на настоящата поръчка. Номера на посочената лицензия е вписана в публичните регистри на КЕВР и може да се открият на Интернет адреса на КЕВР (http://www.dker.bg/registri/litsenzii).

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1, т.1 от ППЗОП възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП. Договор ще бъде сключен в съответствие с чл. 65, ал. 2 от ППЗОП след влизане в сила на решението за откриване на процедурата и съобразно приложимите нормативни актове в областта на топлоснабдяването и съответните общи условия за продажба на топлинна енергия от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. Договорът ще бъде сключен с „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Г. Данов" № 37.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 5, бук. "а" от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Георгиев Даскалов

VIII.2) Длъжност

Административен ръководител-Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-гр.Пловдив