Версия за печат

00254-2019-0006

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 328 от дата 27.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции. - Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“ - Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“ - Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“ - Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“ - Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“. В проектното решение се предвижда на ул.Стефан Стамболов с обхват о.т. 110 до о.т. 254-рехабилитация на съществуваща асфалтова настилка и реконструкция на тротоари. Реконструкцията на улицата обхваща 0,800 км. 2.Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“. По проекта е предвидено реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231 с. Бяла река, община Рудозем с дължина 0,264 км. 3.Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“ . По проекта е предвидено реконструкция на улица от о.т. 82 до о.т.121 с. Бърчево с дължина 0,203 км и реконструкция на улица от о.т. 62 до о.т.74 с дължина 0,185 км. 4.Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“. По проекта е предвидено реконструкция на ул. Трамповска, с. Чепинци с дължина 0,328 км. 5.Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“. По проекта е предвидено улица „Енгеровска”, с. Елховец с дължина 0,247 км. Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи. Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Административен договор BG06RDNP001-7.001-0105-С01 от 16.05.2019 г., подписан между община Рудозем и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1117810.95 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – „Публично състезание“. За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, чиято обща прогнозна стойност попада в прага по чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП. Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и стойността не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура чрез публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проекти финансирани от средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Недко Фиданов Кулевски

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване