Версия за печат

00272-2019-0012

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 781 от дата 26.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/09/26/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез стокова борса на твърди и течни горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019-2020 г."

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2019-2020 г, в следния обем: Въглища за парно – 30 т., доставят се в Общинска администрация Ружинци; Брикети – 4 т., доставят се в Детска градина «Детелина» с.Черно поле; Пелети –120 т., доставят се в ДСХ с ОЛБ с.Дреновец – 57 т., Детска градина «Изгрев» с.Ружинци- 40 т. и Детска градина «Шурче» с. Бело поле- 23 т.; Гориво за отопление /газьол за ПКЦ или дизелово гориво/ - 20 000 литра, доставят се в СУ „Н. Й. Вапцаров“ с.Дреновец. Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период и планирано за периода, като крайният Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка +/– 20% от обявените количества, а крайният Продавач приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде реализиран точно. Опаковка: Въглища – насипни, Брикети – пакетирани в чували, Пелетите в чували, Течното гориво – наливно. Продавачът осигурява доставка на горивата в рамките на три работни дни от датата на заявка. Минимално количество за заявка – 5 хил. течно гориво, 10 тона за твърдите горива /въглища и пелети/. Горивата трябва да отговарят на БДС и изисквания на действащата нормативна база в България. Борсовия договор ще бъде сключен за срок от една година.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектът на обществената поръчка е доставка на твърди и течни горива, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на обществената поръчка включва доставка на горива, която ще се осъществи на стоковата борса чрез борсов посредник по реда на Закона за стоковите борси и тържищата, предвид което разделянето й на обособени позиции би било нецелесъобразно и би затруднило дейността на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 109300 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. , параграф 3, за изменение на ПМС № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществените поръчки (изм. ДВ., бр. 99 от 13 Декември 2016 г.), в сила от 13.12.2016 г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на съответната стокова борса и приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. Не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица, съгласно чл.64, ал. 1 и чл.65, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяване на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл.134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение няма да бъдат изпращани, тъй като същите са обективирани в Закона за обществените поръчки и в ПМС № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. , параграф 3, за изменение на ПМС № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществените поръчки (изм. ДВ., бр. 99 от 13 Декември 2016 г.), в сила от 13.12.2016 г. и са достъпни в електронен публичен, безплатен регистър поддържан от Държавен вестник http://dv.parliament.bg/DVWeb/searchDV.faces. Финансиране на обществената поръчка ще се осъществява със средства по бюджета на Община Ружинци. На основание чл. 65, ал.1 от ППЗОП, Възложителят няма да прилага чл. 64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП (не одобрява и не изпраща покана за участие в процедурата). На основание чл. 65, ал.2 от ППЗОП, договорът за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписване на борсовия договор Продавачът представя на Купувача следните документи: 1. Документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП; 2. Удостоверение за данъчна регистрация и БУЛСТАТ; 3. Копие от документ удостоверяващ, че продавачът има сключен договор /с подизпълнител/ или разрешение за продажба на горивата.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП - от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Славчев Петров

VIII.2) Длъжност

ВИД Кмет на община Ружинци