00272-2018-0006

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2018/10/12/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 592 от 07.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2018-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2018-2019 г, в следния обем: Въглища за парно – 65 т., доставят се в Общинска администрация Ружинци – 30 тона, Детска градина «Изгрев» с.Ружинци- 35 тона; Брикети – 5 т., доставят се в Детска градина «Детелина» с.Черно поле; Пелети – 55 т., доставят се в ДСХ с ОЛБ с.Дреновец. Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като крайният Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка +/– 20% от обявените количества, а крайният Продавач приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде реализиран точно. Опаковка: Въглища – насипни, Брикети – пакетирани в чували, пелетите в чували, течното гориво – наливно. Продавачът осигурява доставка на горивата в рамките на три работни дни от датата на заявка. Минимално количество за заявка – 5 хил. течно гориво, 10 тона за твърдите горива /въглища и пелети/. Горивата трябва да отговарят на БДС и изисквания на действащата нормативна база в България. Борсовия договор ще бъде сключен за срок от една година.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 668 от 26.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, КЛЕМ 8 ЕООД, гр. София, бл. 10А, вх.Б, ап. 84, България 1510, гр. София, Тел.: 0888 655312, E-mail: klem8@abv.bg, Факс: 0888 655312

Интернет адрес/и:

URL: http://www.abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка чрез стокова борса на твърди и течни горива за нуждите на община Ружинци през отоплителен сезон 2018-2019 г."

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

26.09.2018 г. 

Крайна дата

26.09.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
111200.8 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.09.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
105432.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци