Версия за печат

00272-2019-0003

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/02/28/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%8a%d1%82-vid-2161-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 105 от 26.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2019-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на СМР на общински път VID 2161, както следва: Разкъртване на асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо; Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо; Фрезоване на асфалтова настилка; Изкърпване на асфалтова настилка с деб. 6-8 см.; Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт /биндер/, с дебелина 4см.,; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см; Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина; Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина; Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 148 от 17.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG311, „КИД ПЛЮС” ЕООД, гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 10/Д, България 3700, Видин, Тел.: 094 600195, E-mail: kid_email@abv.bg, Факс: 094 600195

Интернет адрес/и:

URL: http://www.abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

29.08.2019 г. 

Крайна дата

29.11.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
447006.72 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

17.09.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
447006.52 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци