00152-2017-0002

BG-Велико Търново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 814221002

BG321, Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, Ниш 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 0359 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com, Факс: 0359 648843

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-vt.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-vt.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 51 от 14.07.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00152-2017-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка за период от 24 месеца на лекарствени продукти (всеки един от тях отделна обособена позиция) за нуждите на ЦСМП Велико Търново - обособена позиция 70 Phenobarbital sodium


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 за обособена позиция 70 от 01.09.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, р-н Изгрев ул.Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 12, България 1756, София, Тел.: 0359 28133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 0359 28133666

Интернет адрес/и:

URL: http://www.sopharmatrading.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Велико Търново - обособена позиция 70 Phenobarbital sodium

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.09.2017 г. 

Крайна дата

31.08.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.09.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
999.78 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Валентина Петрова Хаджирадева
VII.2)
Длъжност: директор на ЦСМП Велико Търново