Версия за печат

01772-2019-0002

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер РД14-753 от дата 10.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126526325

BG422, ЕГ Проф. д-р Асен Златаров, ул. Тимок № 97, За: Деян Янков Янев, България 6300, Хасково, Тел.: 038 665222, E-mail: as_zlatarov@abv.bg, Факс: 038 624908

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gp4e-haskovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gp4e-haskovo.org/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково за отоплителени сезони 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 г."

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за отоплителни сезони 2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г. за отопление на сградата на ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Хасково, находяща се на адрес гр. Хасково, ул. "Тимок" 97 и на сградата на ученическото общежитие, находяща се на адрес гр. Хасково, ул."Видин" 1. Прогнозно количество: 150 000 нм3

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не позволява разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 115000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.39, ал.1, т.3 и т.10от Закона за енергетиката (ЗЕ) дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Според разпоредбата на чл.43, ал.2, т.1 и т.2а от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване нс природен газ от крайния снабдител. "Ситигаз България" ЕАД е титуляр на лицензия № Л-209-08/03.10.2006 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" със сро от 35 години за обособена територия "Тракия", в която се включва община Хасково. Лицензите са вписани под №175 в Регистъра на издадените лицензи по чл25, ал.1, т.1 от ЗЕ на интернет страницата на КЕВР [http://dker.bg/bg/registri/litsenzii.html] и са публикувани на интернет адрес http://www.citygas.bg/menju/za-nas-3/litsenzii-11. "Ситигаз България" ЕАД е носител на изключителни права за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" по смисъла на § 2, т.47 от ДР на ЗОП за територията на регион "Тракия" и община Хасково - мястото на реализиране на доставката, предмет на обществената поръчка, поради което са на лице основанията на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП за избор на процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Ситигаз България" ЕАД със седалище и адрес на управление: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, п.к. 1360, р-н Връбница, ул. "Адам Мицкевич" 4, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131285259.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Деян Янков Янев

VIII.2) Длъжност

Директор