Версия за печат

01026-2019-0017

BG-Искър:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 35 от дата 10.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър, ул. Георги Димитров № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314; 0879 010280, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskar.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-64/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър”. Проекта се актуализира по отношение на ІІІти подобект - ”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” с ново наименование: „Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър”. Проекта се актуализира по отношение на ІІІти подобект - ”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” с ново наименование: „Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр.Искър, община Искър” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително –монтажни работи по проекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2083.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят има сключен договор № Д-ОА-190 от 04.07.2016 г. с „АТС 88” ЕООД, град Плевен с ЕИК: 200153343 за изготвяне на проект, включващо следните подобекти: Іви подобект - ”Реконструкция футболен стадион”; ІІри подобект - ”Спортна зала” - 200места; ІІІри подобект - ”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт”; ІVри подобект - ”Реконструкция многофункционална сграда”; Vри подобект - ”Благоустрояване парково пространство”. С Договор № Д-ОА-80/11.06.2018 г., сключен между Община Искър и „АТС- 88” ЕООД, с ЕИК: 200153343, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Хаджи Ангел № 24, вх. Б е изготвена актуализация на проект за обект: „Реконструкция на спортен център в гр. Искър”. С настоящата обществена поръчка проекта се актуализира по отношение на ІІІти подобект - ”Реконструкция комбинирано игрище „Ханбал, волейбол, баскетбол“ и „Тенис на корт” с ново наименование: „Реконструкция спортно игрище УПИ V-974, кв.158 – външни връзки“ - гр. Искър, община Искър. Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ: „Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.“ За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Покана се изпраща до АТС- 88” ЕООД, с ЕИК 200153343, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Хаджи Ангел №24, вх. Б, ет. 4, представлявано от арх. Александър Станев.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване на основание чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Валентин Василев Йорданов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Искър