Версия за печат

02317-2019-0005

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер РК-12-075 от дата 02.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124140855

BG332, ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I-ДОБРИЧ ЕООД/ДКЦ I-ДОБРИЧ ЕООД, ул.Димитър Петков №3, За: инж.Милена Костадинова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601474;0879 229891, E-mail: m.kostadinova.dkc@gmail.com, Факс: 058 601610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc1dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Търговско дружество

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия - интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД” по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория” и „Лаборатория по микробиология ”, медицински изделия - интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор”, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика” и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – І Добрич”ЕООД” по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA-600 II” Обособена позиция №2 – „Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE” Обособена позиция №3 – „Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №4 – „Реактиви и консумативи II за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №5 – „Реактиви и консумативи за Start 4” Обособена позиция №6 - „ Сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500” Обособена позиция №7 - „Консумативи за затворена система за вземане на кръв” Обособена позиция №8- „Реактиви и консумативи за Biosen C_line” Обособена позиция №9 – „Кювети за MINDRAY BS 300” Обособена позиция №10 - „Хранителни среди и суплименти, готови разтвори на въглехидрати, спомагателни животински/биологични продукти, среди за типизиране на чревни бактерии, серуми за типизиране на салмонели ” Обособена позиция №11 - „Имунохроматографски тестове” Обособена позиция №12- „Латекс-аглутинационни тестове” Обособена позиция №13 - „Диагностични препарати I" Обособена позиция №14- „Диагностични препарати II” Обособена позиция №15- „Антибиотични дискове” Обособена позиция №16- „Системи за идентификация API” Обособена позиция №17- „Диагностични тестове за урогенитални микоплазми” Обособена позиция №18- „Мануални стрипове за елайза ридер ТС-98” Обособена позиция №19- „Лабораторни консумативи” Обособена позиция №20 – „Медицински изделия за офталмология I” Обособена позиция №21 – „Медицински изделия за офталмология II” Обособена позиция №22 – „Медицински изделия за офталмология III” Обособена позиция №23 – „Медицински изделия за офталмология IV” Обособена позиция №24– „Медицински изделия за офталмология V” Обособена позиция №25 – „Медицински изделия за офталмология VI” Обособена позиция №26 – „Медицински изделия за офталмология VII” Обособена позиция №27 – „Медицински изделия за офталмология VIII” Обособена позиция №28 – „Медицински изделия за офталмология IX” Обособена позиция №29 – „Медицински изделия за офталмология X” Обособена позиция №30 – „Медицински изделия за офталмология XI” Обособена позиция №31 – „Медицински изделия за офталмология XII” Обособена позиция №32– „Медицински изделия за офталмология XIII” Обособена позиция №33– „Медицински изделия за офталмология XIV” Обособена позиция №34– „Медицински изделия за офталмология XV” Обособена позиция №35– „Медицински изделия за офталмология XVI” Обособена позиция №36– „Медицински изделия за офталмология XVII” Обособена позиция №37– „Медицински изделия за офталмология XVIII” Обособена позиция №38- “Рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика”” Обособена позиция №39 – “Дигитални рентгенови касети за „Образна диагностика””

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 241239 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка е за доставки, които са регулярни и подлежат на подновяване в рамките на определен период, и с оглед прогнозната стойност, определена на базата на действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката,която е в общ размер 241 239 лева без ДДС и с оглед разпоредбата на чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждането на поръчката за доставки е по-висока от 70 000 лева без ДДС, а сборът от всички планирани за възлагане през настоящата календарна година поръчки за доставки на реактиви, консумативи и медицински изделия, съобразно правилата на чл.21 от ЗОП не надвишава сумата 280 000 лева, Възложителят провежда предвидената в ЗОП процедура публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1,т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Мариян Иванов Ананиев

VIII.2) Длъжност

Управител