Версия за печат

02709-2019-0089

BG-Ботевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 192 от дата 05.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760073

BG412, Териториално поделение държавно горско стопанство/ТПДГС/ Ботевград към Държавно предприятие-Северозападно държавно предприятие/ДПСЗДП/ Враца, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Лазаринка Лютова, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723-6003, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0723-6003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190905DhpM11641903.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване на горски територии-държавна собственост и други дейности по ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Ботевград"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в поддръжка на компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. настолни компютри с монитор-17бр. преносими компютри-1бр. принтер-14бр, скенер-3бр. копирна машина-1бр. мултифунк. у-во-1бр. и всички други допълнителни устройства към тях, както и всички други устройства, които ТП ДГС Ботевград ще придобие по време на изпълнение на поръчката. Изпълнителят се задължава да обслужва и новата компютърна техника, придобита от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо нея се прилагат същите условия, както спрямо наличната кум момента на подаване на офертата. Избраният Изпълнител следва да изпълнява поръчката при следните технически условия за изпълнението й: Диагностика, ремонт и подмяна на дефектирали модули при възникване на проблеми; Софтуерна и хардуерна проверка, както и настройка на компютърната и офис техника да се извършва при нужда; Ремонт на компютърна техника, компютри, преносими компютри, принтери, монитори и други. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя; Инсталация и преинсталация на наличните и на ново закупени компютърни модули и програмни продукти; Почистване от вируси; Инсталация и преинсталация на използваните операционни системи; Обновяване и инсталация на драйвери; Увеличаване скоростта на компютъра при проблемна работа; Премахване на ненужни файлове и изчистване на грешки; Оптимизация на цялата система; Поддръжка на локалната мрежа в административната сграда на ТП ДГС Ботевград; Доставка на резервни части и принадлежности се извършва при необходимост; Ремонтът за всички сервизни работи по компютърната техника се извършва на база предложената от участника цена за отработен човекочас (часова ставка), като стойността на резервната част/консуматив, представлява единичната цена намалена с % отстъпка предложен от Изпълнителя. Единичната цена на вложената резервна част/консуматив се доказва чрез актуалната цена на съответната част/консуматив, съгласно действащите ценови листи на Изпълнителя към момента на заявката, съобразени с пазарните цени. Дейностите по изпълнение на поръчката следва да се извършват чрез задължително посещение в административната сграда на ТП ДГС Ботевград от специалист на Изпълнителя. Доставката и монтажа на резервните части се извършват в срок до в срок до 3/три/ работни дни от сигнализирането на Възложителя. В случай, че необходимата резервна част не може да бъде ремонтирана и доставена в рамките на този срок, то Изпълнителя следва да уведоми Възложителя и да посочи прогнозния краен срок за отстраняване на повредата. Изпълнителят следва да се отзовава при повикване от страна на Възложителя до 24 /двадесет и четири/ часа, а при спешност до 2 /два/ часа от получаването на съобщение /телефон,email или факс/. Предвидената прогнозна стойност е изчислена за срок от 36 месеца, като в нея са включени труд, консумативи и резервни части, които следва да са оригинални, нови и/или съвместими за съответния вид продукт. Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, ще се извършват от Изпълнителя в административната сграда на Възложителя. В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база или офис на Изпълнителя и обратно е за негова сметка. Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването ремонта на компютърната техника, включително доставка на резервни части. Тъй като при извършването на ремонта възниква необходимост от доставка на резервни части, които ще се установяват от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонта, с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части е целесъобразно те да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта. Дейностите са неразривно свързани по между си. Възлагането на услугата – поддръжка и ремонт и доставката на резервни части за извършването на ремонта на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на ремонта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С влязло в сила решение 176/21.08.2019г. възложителят е прекратил процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Ботевград" с рогнозна стойност 9 000 лв без ДДС, за която процедура не е подадена нито една оферта. Обществената поръчка се обявява при първоначалните обявени с Решение 150/25.07.2019г на директора на ТП ДГС Ботевград, при спазване на приложимото към датата на обявяване на настоящата поръчка законодателство. На лице е основанията за прилагане на чл. 182, ал.1,т.2 от ЗОП и откриване на обществена поръчка по реда на глава двадесет и пета, раздел III-ЗОП-чрез провеждане на "Пряко договаряне".

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Атлантис Нет" ООД, пл. Незнаен войн 7, Бизнес Център, офис 5

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Място и срок за подаване на офертата-административната сграда на ТП ДГС Ботевград-до 16.09.2019г.-17:00часа. Прякото договаряне ще се проведе от 10:00часа на 17.09.2019г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.5 от Закон за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Лазаринка Цветанова Иванова-Лютова

VIII.2) Длъжност

Директор