Версия за печат

00035-2019-0009

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-05-473 от дата 29.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт или инж. Красимир Дебеляшки - ръководител ЕУП, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712; 00359721 68735, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/22423.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейността е свързана с осъществяване на дейностите на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”. Основните под-дейности в рамките на дейността са свързани с: Дейност 1. Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за обекти: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“, както следва: А) Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; Б) Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ; В) Оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти по смисъла на чл. 142, ал. 11 от ЗУТ. Дейност 2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обекти: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“. Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на строителството е съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба No 2 от 22.03.2004 r. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително -монтажни работи. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба No 5/28.1 2.2006 г. и Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ.Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор за безвъзмездна финансова помощ БФП №BG16M1OP002-2.002 – 0009 – С01 за изпълнение на проект но предложение ИСУН: № BG16M1OP002-2.002-0009„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“ по процедура, чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България с конкретен Бенефициент Община Костинброд – водеща община и общини партньори – Община Божурище, Община Годеч, Община Сливница, Община Драгоман и община Своге.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Проектът, обект на надзорните дейности, предвижда изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. Инвестиционното намерение следва да се осъществи в поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд, с размери 31 493 кв.м В проектното предложение, одобрено от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г., обществената поръчка не е предвидено да бъде разделяна на обособени позиции. Дейностите, свързани с упражняването на строителния надзор, по своето естество се явяват взаимосвързани, тъй като в своята цялост съставляват предмет на този вид услуга и за качественото им изпълнение е необходимо да бъдат изпълнявани комплексно от един изпълнител. В тази връзка, отделните дейности от обхвата на услугата са обективно неделими части от предмета на поръчката и възлагането им на повече от един изпълнител би довело до недобра координация и затруднения на Възложителя за навременното въвеждане на обекта в експлоатация. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за Възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й, както и от оскъпяването на отделните дейности. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне и затруднения за Възложителя при изпълнение на предмета на договора. Това крие сериозни рискове от забавяне и неправилна реализация на проекта. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат. От друга страна, участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 94000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид стойността на обществената поръчка, планираните от възложителя обществени поръчки и във връзка чл. 20, ал. 9 от ЗОП, Възложителят прилага предвидените в закона правила за открита процедураи при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки, за гарантиране принципите на чл.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП, в 10 дневен срок от изтичането на 14 дневен срок от публикуване на решението и Обявлението в РОП, съгл. чл.100 ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Трайко Андреев Младенов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Костинброд