Версия за печат

00447-2019-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 9486194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-nereciklirana-kopirna-hartiya-za-nuzhd/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-2 от 08.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията: Копирна хартия A4, клас А - висококачествена хартия за всички видове офис устройства /пакет 500 листа/ - 28 000 пакета; Копирна хартия A3 - висококачествена хартия за всички видове офис устройства /пакет 500 листа/ - 1000 пакета.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-20 от 01.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Плесио компютърс ЕАД, район Средец, ул. Ангел Кънчев 5, България 1000, София, Тел.: 02 9397147, E-mail: viliev@plesio.bg, Факс: 02 80018300

Интернет адрес/и:

URL: www.plesio.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
132150 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.07.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
132146.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане на последната сума: 18.07.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Евелина Георгиева Георгиева
VII.2)
Длъжност: началник-отдел "ПОД" и и.д. директор дирекция "ПОЧРД", оправомощен възложител на осн. Заповед №РД-01-412/09.08.2019 г.