Версия за печат

00272-2019-0010

BG-село Ружинци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 628 от дата 09.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, Община Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, село Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/08/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b5.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно Решение № 490/26.06.2019 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълнолeтни лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап”, публикувана в „Профил на купувача“ на официалния сайт на община Ружинци и в Регистъра на обществените поръчки на АОП с № 00272-2019-0009. До определения краен срок за представяне на оферти, няма постъпили оферти. С Решение № 559/ 18.07.2019 г. на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП процедурата е прекратена. Съгласно чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП Възложителят може да проведе „пряко договаряне с определени лица“, когато процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени. Процедура на пряко договаряне с определени лица с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълнолeтни лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап”, се открива на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП без никаква промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"КН ПРОЕКТ 14" ЕООД, ЕИК: 202988438 4017, гр. Пловдив, р-н Източен, ж.к. I-ва Каменица, ул. Марин Дринов No 50, ет. 1, ап. 1 Светла Николаева Колева

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 490 от 26.06.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00272-2019-0009

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Срок и начина на подаване на офертата: Офертите на участниците ще се приемат в сградата на Община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа до дата 15.08.2019г. Преговорите за възлагане на обществената поръчка ще се извършат в Заседателна зала на Община Ружинци, с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин, на 16.08.2019г. и в 10:00 часа, непосредствено след проверка редовността на представените документи. Към датата на откриване на настоящата процедура все още не са осигурени финансови средства за изпълнение на поръчката. В тази връзка и на основание чл. 114 от ЗОП изпълнението на договора за обществена поръчка, в това число и неговото действие се отлага и се поставя в зависимост от сбъдването на следното условие - наличие на Решение на Общински съвет Ружинци за осигуряване на финансов ресурс за обект „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин-II етап”. В случай, че не бъде Решение на Общински съвет Ружинци за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на предмет на поръчката, договорът с избрания Изпълнител ще бъде прекратен без предизвестие, като такова прекратяване може да поиска всяка от страните след изтичане на тримесечен срок от неговото сключване съгласно чл. 114, изр. последно от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ружинци