Версия за печат

00272-2018-0007

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, Вануату 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/84-инженеринг-проектиране,-упражняване-на-авторски-надзор-и-изпълнение-на-смр.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 661 от 05.10.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2018-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Раздел IV от документацията за участие, включващ: • Разработване на технически проект за нуждите на обновяването, следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части; • Изпълнение на СМР за реконструкция и промяна предназначение в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ; • Осъществяване на авторски надзор от проектантите на отделните части на технически проект, с което се гарантира точното изпълнение на проекта, спазване на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовка та на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 179 от 27.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG311, СТРОЙПРОМ ЕООД, ул. „Христо Ботев” № 93, ет. 1, България 3700, Видин, Тел.: 0886 104815, E-mail: stroyprom@abv.bg, Факс: 0886 104815

Интернет адрес/и:

URL: http://www.abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Изпълнение на инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и промяна предназначение на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция” в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.12.2018 г. 

Крайна дата

27.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
45539.17 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.07.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
45539.17 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Иванов Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци