Версия за печат

00210-2017-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, район Слатина, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/uslugi-po-pochistvane-shadyashi-okolnata-sreda-na-/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-39 от 15.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-46 от 22.05.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КОМЕКС РМ ЕООД, общ. Столична, район Изгрев, бул. „Шипченски проход“ №18, вх. А, ет. 9,, България 1113, София, Тел.: 02963-2399, E-mail: office@komekc.com, Факс: 02963-2399

Интернет адрес/и:

URL: http://www.komekc.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
125581.28 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.05.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
116376.64 История История BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Сумата за последния месец е платена на 16.07.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.07.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Габриела Николаева Козарева
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор