04547-2019-0002

BG-Велико Търново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ФС 15-03 от дата 12.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124037

BG321, Музикално-драматичен театър К. Кисимов - Велико Търново, ул. Васил Левски № 4, За: Надка Манева Яламова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 625851, E-mail: mdtvtarnovo@gmail.com, Факс: 062 623526

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.teatarvtarnovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.teatarvtarnovo.com/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=28..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сградния фонд на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново находящ се на адрес град Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 4. Охранителната услугата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в раздел III „Техническа спецификация" на документацията за участие. Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през делничните, празничните и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителната дейност, техническо оборудване и екипировка със съответните отличителни знаци.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обекта на изпълнение на услугата е един, като по едно време е достаъчно изпълнението на услугата от един служител и е обективно невъзможно разделянето на изпълнението на услугата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и нейната прогнозна стойност и са налице условията за провеждане на процедурата пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП. Предметът на поръчката попада в обхвата на Приложение № 2. Дейностите, предмет на настоящата процедура - 24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество са включени в списъка на социалните услуги по Приложение № 2 към чл. 11. ал. 3 от ЗОП под описание „Охранителни услуги“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена съгласно чл. 21, ал. 8 от ЗОП и е в предвидените граници по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП - от 70 000 до 264 033 лева без ДДС - за услуги. В конкретния случай, предвид прогнозната стойност на обществената поръчка е приложима разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е извършване на охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел осигуряване и опазване на обществения ред и опазване на имуществото на територията на театъра, което от своя страна е необходимо и обосновано от спецификата на извършваната дейност. Прякото договаряне е национална процедура и гарантира публичност на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на публични финансови средства. С цел да се осигури публичност и да се постигнат най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения ред.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД, ЕИК: 104618582, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. "Мармарлийска" № 41, управител Николай Широков 2. К 3 СЕКЮРИТИ EООД, ЕИК: 201237890, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Магистрална“ №5, управител Венцислав Величков. 3. БОЙДИП EООД, ЕИК:130991796, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, СО Район „Лозенец”, ул. „Лозенска планина” №17-19, ет. 3, ап.7, управител Борислав Досев. 4. СОД - В. ТЪРНОВО ООД, ЕИК: 104507596, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, бул. България, №33, вх. В, ет. 5, ап. 20, управител Марин Стефанов.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При нормативна промяна на осигурителния доход за длъжността „охранител“, съгласно влязъл в сила нормативен акт, водеща до промяна на заплащането на служителите се коригира цената в размера на промяната на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ВАСИЛ БАЙЧЕВ ВЪЛЧЕВ

VIII.2) Длъжност

Директор на Музикално драматичен театър „Константин Кисимов“