Версия за печат

00149-2019-0005

BG-Ракитово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

40. Психология


Решение номер РД-25-757 от дата 12.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, Община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите, България 2780, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0008-C01 „За по-добър живот в община Ракитово“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по три обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“ „Активиране на икономически неактивни лица“ - провеждане на 3 информационни кампании и организиране на трудова борса; „Повишаване информираността относно социалните и здравните им права. Насърчаване на семейното планиране“ - провеждане на 3 кампании за разясняване на социалните и здравните им права и 3 кампании в населени места на тема семейно планиране и начини за избягване на забременяване (контрацептивни методи); „Повишаване на здравната култура на целевата група“ - провеждане на 3 информационни кампании, на които Регионална здравна инспекция – Пазарджик ще проведат лекции за повишаване на здравната култура на целевата група; Обособена позиция №2: „Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ „Психологическо подпомагане на целевата група“- провеждане на 3 тренинг-обучения насочени към поощряване участието на 60 лицата от целевата група в социалния и професионалния живот, оказване на психологическа подкрепа индивидуални консултации с психолог на 25 лица от целевата група и групови консултации с психолог на 25 лица от целевата група; „Подобряване достъпа до образование”, чрез активно включване на родители от ромската общност” - провеждане на 3 мероприятия на тема „Активни родители“, в които ще бъдат включени 60 лица, от ромската общност, с цел превенция на ранното отпадане от училище и редовно посещение на детската градина; „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” - провеждане на тренинг-обученията на тема „Работа със специфични групи“ и на тема „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда“ за 40 служители и специалисти Обособена позиция №3: „Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност – организиране на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” за 60 лица от целевата група.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

В предмета на поръчката са включени дейности предвидени за изпълнение по проект BG05M9OP001-2.018-0008-C01 „За по-добър живот в община Ракитово“, по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 97914 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугите, които са предвидени за изпълнение в обществената поръчка са услуги посочени в приложение №2, към чл.11, ал.3 ЗОП, а именно „Образователни и учебно-тренировъчни услуги“ с код по CVP от 800000000-4 до 80660000-8, 79951000-5- Услуги по организиране на семинари,79952000-2 Услуги, свързани с организирането на събития. За тази група услуги чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП допуска провеждане на процедура на пряко договаряне по реда и на основание чл.182, ал.1, т.5 ЗОП, при условие че стойността на обществената поръчка е от 70 000,00 лева до 1 000 000 лева без ДДС, какъвто е настоящия случай. Прогнозната стойност на поръчката е 97 914,00 лв. лв. без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 64, ал. 1 от ППЗОП да бъдат поканени участниците, както следва: - "Бизнес консулт - АЯ" ЕООД, ЕИК 205611168 и седалище и адрес на управление: гр. София 1414,р-н Триадица пл. България 1, Административна сграда - НДК, ет.15, офис 14; -"Ейтпланетс" ЕООД, ЕИК 204667598 и седалище и адрес на управление: гр. Рудозем 4960, ул.‘‘Хан Крум‘‘ No 19; - "Плевен - трейнинг" ЕООД, ЕИК 202314496 и седалище и адрес: град Плевен, ул. "Индже войвода" №19, ет.2, ап.4.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Комисията провежда преговори с всеки от участниците, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката, посочени в изпратените до лицата покани за участие и приложенията към поканите, които документи са и публично достъпни в Профила на купувача. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите Информационен център на МОСВ: 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч. Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 02/8119 443 Възложителят сключва писмени договори за всяка обособена позиция поотделно с определения изпълнител в 30 - дневен срок от датата на влизане в сила на решението за определяне на изпълнителя. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: - Актуални документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл.58 от ЗОП, както и документи доказващи съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива; - Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от стойността на договора за съответната обособена позиция, която се представя в една от следните форми: • Банкова гаранция, учредена в полза на Община Ракитово. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е безусловна банкова гаранция, срокът на същата трябва да изтича не по-рано от 01.10.2020 година. • Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в полза на Община Ракитово, срокът на същата трябва да изтича не по-рано от 01.10.2020 година. • Парична сума внесена по банкова сметка на Община Ракитово както следва: титуляр на сметката: Община Ракитово IBAN: BG54 RZBB 9155 33000 55015 ВІС: RZBBBGSF Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б."а" от ЗОП жалба може да се подаде в 10 дневен срок от публикуване на настоящото решение до Комисия за защита на конкуренцията с копие до кмета на община Ракитово.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Костадин Щерев Холянов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ракитово