00149-2019-0004

BG-Ракитово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

40. Психология


Решение номер РД-25-756 от дата 12.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, Община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите,, България 2780, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства, чрез индивидуални и групови мероприятия, работа с родители без разлика от етническия им произход, чрез включването им тренинг-обучения и насърчаване активното участие на родителите в образователния процес, чрез организиране и провеждане мероприятия“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Ракитово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Процедурата е насочена към създаване на условия за подпомогне етническите малцинства и маргинализирани обществени групи, да се изградят като пълноценни граждани за успешната им професионална, социална и личностна реализация, и включва следните основни дейности по проекта: „Предоставяне на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства, чрез индивидуални и групови мероприятия“ - дейността предвижда осигуряване на психологическа подкрепа чрез индивидуални и групови мероприятия, за децата от етническите малцинства с цел изграждане на доверие, лесно приобщаване и разбирателство между децата. Работа с родители без разлика от етническия им произход, чрез включването им тренинг-обучения – организиране и провеждане на 8 броя тренинг-обучения „Толерантност” и 8 броя тренинг-обучения „Заедно”, в които ще бъдат включени 160 родители; „Насърчаване активното участие на родителите в образователния процес“ - организиране и провеждане на 8 мероприятия „Излет на тема :“Желани посоки“ за 160 родители и 160 деца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

В предмета на поръчката са включени дейности предвидени за изпълнение по проект № BG05M9OP001-2.018-0008-2014BG05M2OP001-C01 „За по-добър живот в община Ракитово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим и единен, тъй като включва изпълнение на услуги, които са взаимосвързани и последователни. С цел постигане на интегриран подход е предвидено в дейностите по предоставяне на психологическа подкрепа за децата, чрез индивидуални и групови мероприятия и при работата с техните родители да работят едни и същи специалисти-психолози. Основната цел е да се идентифицират съответните проблеми, свързани със социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в семейната среда и да се търсят решения за тяхното преодоляване.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 164798 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугите, които са предвидени за изпълнение в обществената поръчка са услуги посочени в приложение №2, към чл.11, ал.3 ЗОП, а именно „Образователни и учебно-тренировъчни услуги“ с код по CVP от 800000000-4 до 80660000-8, 79951000-5- Услуги по организиране на семинари, 79952000-2 Услуги, свързани с организирането на събития. За тази група услуги чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП допуска провеждане на процедура на пряко договаряне по реда и на основание чл.182, ал.1, т.5 ЗОП, при условие че стойността на обществената поръчка е от 70 000,00 лева до 1 000 000 лева без ДДС, какъвто е настоящия случай. Прогнозната стойност на поръчката е 164 798,00 лв. лв. без ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 64, ал. 1 от ППЗОП да бъдат поканени участниците, както следва: - "Бизнес консулт - АЯ" ЕООД, ЕИК 205611168 и седалище и адрес на управление: гр. София 1414,р-н Триадица пл. България 1, Административна сграда - НДК, ет.15, офис 14; -"Ейтпланетс" ЕООД, ЕИК 204667598 и седалище и адрес на управление: гр. Рудозем 4960, ул.‘‘Хан Крум‘‘ No 19; - "Плевен - трейнинг" ЕООД, ЕИК 202314496 и седалище и адрес: град Плевен, ул. "Индже войвода" №19, ет.2, ап.4.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Комисията провежда преговори с всеки от участниците, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката, посочени в изпратените до лицата покани за участие и приложенията към поканите, които документи са и публично достъпни в Профила на купувача. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите Информационен център на МОСВ: 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч. Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 02/8119 443 При сключване на договор класираният на първо място участник представя: - Актуални документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл.58 от ЗОП, както и документи доказващи съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива; - Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от стойността на договора, която се представя в една от следните форми: • Банкова гаранция, учредена в полза на Община Ракитово. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е безусловна банкова гаранция, срокът на същата трябва да изтича не по-рано от 01.10.2020 година. • Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в полза на Община Ракитово, срокът на същата трябва да изтича не по-рано от 01.10.2020 година. • Парична сума внесена по банкова сметка на Община Ракитово както следва: Райфайзенбанк IBAN: BG54 RZBB 9155 33000 55015 ВІС: RZBBBGSF Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б."а" от ЗОП жалба може да се подаде в 10 дневен срок от публикуване на настоящото решение до Комисия за защита на конкуренцията с копие до кмета на община Ракитово.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Костадин Щерев Холянов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ракитово