Версия за печат

04181-2018-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175905638

BG411, ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ, гр. София 1113, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 25, За: Наталия Вучева - гл.счетоводител, България 1113, София, Тел.: 02 9792341, E-mail: n.vucheva@bas.bg, Факс: 02 8710107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iempam.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iempam.bas.bg/op.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-01-1 от 02.02.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
04181-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M20P001-2.009-0019-С01“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-04-08 от 09.05.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Институт по невробиология БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл.23, България 1113, София, Тел.: 02 9792151, E-mail: office@bio.bas.bg, Факс: 02 8719109

Интернет адрес/и:

URL: https://www.bio.bas.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор №BG05M20P001-2.009-0019-С01“ по обособена позиция № 15 (Лабораторни животни)

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

09.05.2018 г. 

Крайна дата

31.12.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1200 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.11.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1200 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.07.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Светлозара Любомирова Петкова
VII.2)
Длъжност: Директор