Версия за печат

00801-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 100 от дата 27.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000693654

BG411, Специализирана болница, гр.София, ж.к.Младост1, бул.Андрей Сахаров№22, За: Снежана Христова, България 1784, София, Тел.: 000359 29753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 000359 29753950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sbalozsofia.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190606XHaE560326.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София- град по 18 обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София- град по 18 обособени позиции” на адреса на болницата – гр. София 1784, ж.к. Младост1, бул. Андрей Сахаров № 22. Доставките се извършват до склада на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 450451.1 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка обуславя необходимостта същата да бъде възложена като открита процедура. Успоредно с това при този вид процедура ще се гарантира в най-голяма степен основните принципи при възлагането на обществените поръчки, установени в чл. 2 от Закона за обществените поръчки, а именно равнопоставеност и недопускане на дискриминация; свободна конкуренция; пропорционалност; публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Борислав Хараламбиев Димитров

VIII.2) Длъжност

Управител