Версия за печат

03092-2019-0001

BG-Първомай:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-06-1025 от дата 25.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000458599

BG421, ПГСС Васил Левски, гр. Първомай, ул. Братя Миладинови - север 53 а, За: Росица Тоскова Генова и Марийка Тодорова Гъделева, България 4272, Първомай, Тел.: 0336 62913, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0336 62912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pgss-vlevski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pgss-vlevski.com/new/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС Васил Левски" гр. Първомай

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Кратко описание: Доставка на дизелово гориво – до 150 000 литра за нуждите на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай за период от 5 години - 2019,2020,2021,2022,2023 и 2024 г. Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за качество на течните горива, условията и начина за техния контрол. Място на извършване: гр. Първомай, 4270, обл.Пловдив Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 250 000 (двеста и петдесет хиляди ) лева без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка, включва доставка на гориво - дизел, чрез осъществяване на сделка на стоковата борса с борсов посредник и по реда на закона за стоковите борси и тържища. По тази причина, разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно и ще затрудни дейността на възложителя и на борсовия посредник.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал.1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на Министъра на финансите. Изборът на процедура по договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обославя от обстоятелството, че стоката предмет на настоящата поръчка, а именно гориво - дизел са включени в списъка на стоките по чл.79.ал.1т.7 от ЗОП. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл.1 и чл.2 от ЗОП. В съответствие на чл.79, ал.4 от ЗОП, договорите за възлагане на обществената поръчка ще се сключат по правилата на съответната борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Във връзка с чл. 64, ал.1 и чл.65 ал. 1 от ППЗОП не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определението лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1т.5 от ЗОП в 10-дневен срок от публикуването на решението за провеждане на процедура по договаряне по чл.18, ал.1 т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Росица Тоскова Генова

VIII.2) Длъжност

Директор