Версия за печат

02946-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1336 от дата 25.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009728

BG411, Служба Военна информация, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Йордан Ананиев Шумчев, България 1000, София, Тел.: 02 9227420, E-mail: sa@iksbg.org, Факс: 02 8553029

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dis.mod.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dis.mod.bg/ОБЩЕСТВЕНИ_ПОРЪЧКИ.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на служба "Военна информация" за срок от 5 години“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е:„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на служба "Военна информация", находящи се на територията на община София град (Столична община) за срок от 5 години. Общата прогнозна стойност на ОП е 133333,33 (сто тридесет и три хиляди тристатридесет и три лева и 33 ст.). Реалната стойност на договора ще бъде определена от реалното потребление на обектите за периода на договора, като общата стойност се формира на база цените определени от КЕВР. Възложителят има право по време на действието на договора и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обектите на Възложителя попадат в обхвата на една обособена територия за предоставяне на В и К услуги от един В и К оператор.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 133333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед на прогнозната стойност на обществената поръчка, следва да се приложи чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Същевременно са налице условията на чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП, които уреждат случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител или възлагането на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт. Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) при спазване изискванията на ЗВ. Съгласно разпоредбата на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на В и К системи и за предоставянето на В и К услуги се разделя на обособени територии. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на този закон и ЗРВКУ, като ал. 2 посочва, че в границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. В тази връзка с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство са обявени обособените територии на действие на В и К операторите в България, техният обхват и граници. Съгласно точка 42 от решението, за територията на Столична община, В и К оператор е „Софийска вода“ АД. На електронната страница на КЕВР (http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf) е налице публичен списък, съдържащ информация за В и К операторите към 31.12.2015 г., с данни за обособени територии на действие на В и К операторите с обхват и граници. Видно от посочения списък „Софийска вода“ АД притежава изключителни права за предоставяне на В и К дейности. Предвид изложените обстоятелства, се обуславя и нуждата от провеждането на процедура на пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП, тъй като "Софийска вода" АД притежава изключителни права по смисъла на §2, т. 47 от ЗОП и възлагането на други лица би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 от ППЗОП възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП (не одобрява и не изпраща покана за участие в процедурата), тъй като ще сключва договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП с дружеството, притежаващо изключителни права за територията на Столична община, а именно: до „Софийска вода“ АД, с ЕИК 130175000, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост IV“, „Бизнес парк“ № 1, сграда 2А.Договорът ще бъде сключен при Общи условия за предоставяне на В и К услуги на дружеството.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, възложителят ще сключи договор за обществената поръчка с лицето посочено в настоящото решение. При подписването на договора определеният изпълнител следва да представи: документи по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП; декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. На основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет на адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП, жалба срещу решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП може да се подаде в 10 - дневен срок от публикуването му, в КЗК при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Пламен Иванов Ангелов

VIII.2) Длъжност

Директор на служба "Военна информация"