Версия за печат

00822-2019-0001

BG-с. Царев брод:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер 649 от дата 06.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000929072

BG333, Държавна психиатрична болница, ул. Христо Ботев № 30, За: Наташа Пенчева, България 9747, с. Царев брод, Тел.: 0359 53152066, E-mail: n_penchewa@abv.bg, Факс: 0359 53152023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tzarevbrod.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.tzarevbrod.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ДПБ Царев брод

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на психиатрични, наркотични и соматични лекарс8твени средства и медицински консумативи, разпределени в 4 осособени позиции

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 80423 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 80 243 лв., следователно попада в приложното поле на чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка чл.20, ал.2 ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Нели Николова Тодорова

VIII.2) Длъжност

Директор