Версия за печат

00908-2019-0002

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 12-00-119 от дата 07.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056757

BG341, Областна администрация Бургас, Цар Петър 1, За: Мария Динева, България 8000, Бургас, Тел.: 0359 56894124, E-mail: maria.dineva@bsregion.org, Факс: 0359 56894124

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www/bsregion.org/bg/news/index/5/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Друг: Осъществява държавна политика в областта


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на гориво за автомобилите, използвани в областна администрация Бургас, чрез карти за безналично разплащане

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на гориво за автомобилите, използвани в областна администрация Бургас, чрез карти за безналично разплащане. Наименование на стоката и количества в литри: Автомобилен бензин А95Н 21 000л.+20% Дизелово гориво 26 000л. +20%. Сделката ще се извърши на лицензирана стокова борса. Качество: Изискванията за качеството на течните горива /Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво/ да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /обн. ДВ бр.66 от 25.07.2003 г./ и БДС. Място на предаване /франкировка/: зареждане на автомобилите на бензиностанции на Изпълнителя на територията на цялата страна. Изпълнителят да притежава минимум три бензиностанции на територията на всяка област от страната, по основните пътни артерии. Срок на доставка и срок на договора: ежедневно за срок от 3 (три) години, считано от 01.06.2019 г. Начин на плащане: банков превод (платежно нареждане) след издаване на месечна фактура към Възложителя, придружена от справка относно: датата на закупуването на горивото, вид, количество и единична цена на горивото, регистрационен номер на автомобила, съответно номер на картата. Срок за плащане на цената: до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на фактурата. Условия на заплащане: след представяне на фактура и справка за зареденото гориво по автомобили, вид гориво и номера на картите от Изпълнителя. Фактурирането се извършва един път на месец към последния ден на съответния месец. Изпълнителят предоставя гаранция в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС. Зареждането на горива от бензиностанциите на продавача се извършва с карти за безналично плащане. В срок до 5 (пет) дни след подписване на борсовия договор, Купувачът представя списък на автомобилите по номера и вид гориво на Продавача за издаване на карти на бензиностанции на Продавача. Издаването на самите карти е безплатно. Продавачът се задължава да подменя безплатно загубени карти и издава безплатно карти за безналично плащане на новозакупени автомобили по време на действие на договора. Обслужването на картите и движението по тях е безплатно. Възложителят не се ангажира да усвои изцяло посочените количества гориво, като Изпълнителят не може да има претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. При подписване на борсовия договор Изпълнителят представя документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител. Това се обуславя от факта, че всички доставки, които следва да се реализират в рамките на изпълнението на договора, са от такова естество, че са взаимно свързани по начин и степен, че разделянето на обособени позиции би довело до съществени затруднения за Възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 101404.8 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. , параграф 3, за изменение на ПМС № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП - от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Севдалина Христова Турманова

VIII.2) Длъжност

Заместник областен управител, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП