Версия за печат

00652-2019-0003

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 656 от дата 25.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 00359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 00359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/194-96-00-5-19.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв.78, с.Варвара, Община Септември“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка се изразява в извършване на реконструкция на едноетажна масивна сграда – Детска градина, находяща се в УПИ – VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември. Цел: Изпълнението на поръчката цели подобряване на техническите и експлотационни характеристики на сградата обслужваща детска градина. Очакван резултат: С възлагането на настоящата обществена поръчка ще се постигне подобряване и осигуряване на по-добри условия за извършване предмета на дейност на Детска градина.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, защото всички видове строително-монтажни дейности по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като в своята цялост касаят един строителен обект и не могат да бъдат разединени. В тази връзка отделните дейности от обхвата на строителството са обективно неделими части от предмета на поръчката и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 300508.51 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 178, ал. 1 от ЗОП. Предвид прогнозната стойност на поръчката, с оглед на праговете, определени в чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и с цел недопускане разделянето на поръчката, е необходимо провеждане на публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: Съгласно чл.197 от ЗОП Жалби могат да се подават в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Йорданова Етова

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет на Община Септември, и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП съгласно Заповед №520/11.04.2019 г.