Версия за печат

00694-2019-0005

BG-Гурково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер З-155 от дата 18.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, гр. Гурково, бул. Княз Александър Батенберг № 3, За: Светлана Славова, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/results/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски назор по време на изпълнение на СМР при Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево. общ. Гурково- I-ви етап".

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството са съгласно чл. 162 от ЗУТ и ще бъдат определени чрез договора. Авторският надзор ще се осъществява от автора на проекта и ще бъде по съответните части да дадения работен проект. Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: • Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; • Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; • Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; • Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите; • Друго необходимо съдействие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделяне на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно, предвид факта, че предметът й касае осъществяването на авторски надзор при изпълнението на строителни дейности. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било крайно нецелесъобразно и би могло да причини значително забавяне и затруднения за възложителя при изпълнение на предмета на договора. Изложените доводи водят до извода за нецелесъобразност от разделянето на дейностите по поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 21250 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на изпълнител чрез провеждането на процедура по чл. 182, ал. 1 от ЗОП е обусловен от това, че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличието на изключителни права, каквито са правата на интелектуалната собственост. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, изпълнителят на техническите проекти е запазил авторското си право върху проектите. Съобразно изискванията на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и издадените Разрешения за строеж, възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на горецитирания изпълнител по отношение на техническите проекти, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително монтажни работи, е необходимо вменяване на проектантите задължението да извършат предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства, от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на други лица би довело до нарушаване авторските права на изпълнителите на работните проекти. За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и реда за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между възложителя и проектанта, е необходимо избора на изпълнители да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП с поставяне на изискване изпълнителите да осигурят изпълнение на задълженията по осъществяване на авторския надзор от страна на конкретните лица – автори на проектните части за целия период на поръчката.Избраната процедура в най-голяма степен гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства и защитава обществения интерес.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, Възложителя не прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП и ще сключи договор с "АКВА КОНСУЛТИНГ" ЕООД, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата. Преди датата на подписване на договора участникът следва да представи оферта съдържаща копие от валидна застраховка "Професионална отговорност" на проектанта по чл. 171 от ЗУТ за строежи II-ра категория, както и списък на проектантския екип по всички проектни части с валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност от КИИП/КАБ. Офертата съдържа и ценово предложение на участника за изпълнение на договора в свободен текст. Договарянето ще се проведе на датата, определена от възложителя за подписване на договора в сградата на общинска администрация - Гурково. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневния срок от публикуване в РОП на решението, с което се оповестява откриването на процедурата, съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Славов Иванов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Гурково