Версия за печат

00278-2019-0001

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 27 от дата 11.04.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107027467

BG322, Общински пътнически транспорт ЕООД, ул. Стефан Караджа №2, За: инж. Д. Цветков, България 5300, Габрово, Тел.: 066 804400, E-mail: opt_gabrovo@abv.bg, Факс: 066 804470

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://optgabrovo.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://optgabrovo.eu/profil-na-kupuvacha.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на моторни, трансмисионни и хидравлични масла и греси за дизелови и работещи с природен газ (Метан CNG) автобуси

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е съгласно техническата спецификация: 1. 20W50 /Икарус, МАН/, желана вместимост на опаковка – 205 литра, прогнозни количества 410 литра; 2. 15W40 SHPD /Сетра, МАН, Мерцедес Бенц, Форд Транзит – турски, Ивеко/, желана вместимост на опаковка – 205 литра, прогнозни количества 5 330 литра; 3. 5W30 /Форд Транзит – белгийски/, желана вместимост на опаковка – 20 литра, прогнозни количества 680 литра; 4. 10W40 /Нископепелно съдържание за двигател Евро 4, Исузу/, желана вместимост на опаковка – 25 литра, прогнозни количества 275 литра; 5. ATF III /Авт. скоростна кутия VOITH – DIVABUS-854.2, за дизелови автобуси/, желана вместимост на опаковка – 20 литра, прогнозни количества 500 литра; 6. ATF III /Авт. скоростна кутия VOITH – TURBO, за метанови автобуси/, желана вместимост на опаковка – 20 литра, прогнозни количества 380 литра; 7. 80W90 /Мех. скор. кутия, диференциал Сетра, МАН, Мерцедес Бенц/, желана вместимост на опаковка – 20 литра, прогнозни количества 400 литра; 8. 10W40 /Моторно масло за двигатели, работещи с природен газ /Метан CNG//, желана вместимост на опаковка – 205 литра, прогнозни количества 1 230 литра; 9. Спирачна течност DOT 4, желана вместимост на опаковка – 0,5 литра, прогнозни количества 110 литра; 10. MXL – 32 /Хидроуправление, крикове сервиз/, желана вместимост на опаковка – 20 литра, прогнозни количества 100 литра; 11. Грес K3 /TO1 и TO2/, желана вместимост на опаковка – 15 кг, прогнозни количества 105 кг; 12. Грес ЛИТОЛ /Грес главини/, желана вместимост на опаковка – 15 кг, прогнозни количества 60 кг. 13. Антифриз концентрат (-75С), желана вместимост на опаковка – 215 литра, прогнозни количества 2 580 литра; 14. Зимна течност за чистачки концентрат (-60С) , желана вместимост на опаковка – 215 литра, прогнозни количества 645 литра; Забележка: Допустимо различие до 5% в горна и долна граница от приблизително посочената от Възложителя вместимост на опаковка, с тази - предлагана от Изпълнителя. Маслата, смазочните материали и антифриза ще бъдат поръчвани чрез възлагателно писмо от Възложителя, което ще бъде изпращано на адреса на изпълнителя, посочен в договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят желае да има един изпълнител

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 48000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с Акт на Министерски съвет.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, чл. 197 и сл. от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Екатерина Маркова Караколева

VIII.2) Длъжност

Управител