Версия за печат

02711-2018-0068

BG-Велики Преслав:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики №10, За: Генчо Игнатов- специалист земеделие, тел.: 0884455717, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oFA-cXT.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 8 от 20.03.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2018-0068
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

“Доставка на земеделска продукция (царевица-зърно за фураж) за нуждите на ТП "ДГС Преслав“ за 2018 г."


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 53 от 10.05.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG333, Лазар ЕООД, бул. Симеон Велики №76, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800310, E-mail: zef96@abv.bg, Факс: 054 800310

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Доставка на земеделска продукция (царевица-зърно за фураж) за нуждите на ТП "ДГС Преслав“ за 2018 г."

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
44400 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.04.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
44370 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Янко Стоянов Йорданов
VII.2)
Длъжност: Директор на ТП ДГС Преслав