Версия за печат

02709-2019-0042

BG-с.Борима:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 13 от дата 01.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760016

BG315, Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Борима към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, ул.Девети септември № 14, За: инж.Мариана Терзиева, България 5672, с.Борима, Тел.: 0886 435976, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670 62298

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190314Vwbj10770173.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса по видове и количества съгласно техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, икономически неоправдано и би довело до затруднения за Възложителя. При възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще се постигне максимална сигурност и бързина на изпълнението, което от своя страна няма да доведе до нарушаване на принципите за равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност, прозрачност и недопускане на дискриминация. Обект на възлаганите доставки са артикули извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4335 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата е съгласно утвърден план-график на обществените поръчки, изготвен въз основа на подадени заявки от териториалните поделения за потребностите от обществени поръчки за 2019г. с прогнозни стойности и утвърден с Решение № 3 от Протокол № 15-1 от 21.11.2018г. на Управителен съвет на Северозападно държавно предприятие.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

СЗДП Враца, чрез пълномощника инж.Марин Минков Багаров - директора на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Борима, съгласно пълномощно № 977-3/14.04.2016

VIII.2) Длъжност

директора на ТП Държавно горско стопанство Борима