Версия за печат

00447-2018-0008

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОД, дирекция ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.registryagency.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/otkrita-dostavka-na-doplnitelni-licenzi-za-orakl-z/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-39 от 28.12.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2018-0008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на 8 (осем) процесорни лицензи за окомплектоване и разгръщане на тестовите среди на системи Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите и Регистър БУЛСТАТ с необходимите лицензи на Oracle Database Enterprise Edition и прилежащите й опции: Oracle Real Application Clusters, Oracle Partitioning, Oracle Diagnostics Pack и Oracle Tuning Pack.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-12 от 22.02.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, СИРМА СОЛЮШЪНС АД, район Младост, Цариградско шосе №135, България 1784, София, Тел.: 029768 310, E-mail: info@sirma.bg, Факс: 029743 988

Интернет адрес/и:

URL: www.sirma.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на допълнителни лицензи за Оракъл (Oracle) за тестови среди и разработка

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

15

ІII.7) Стойност, посочена в договора
998900 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.03.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
998900 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Дата на плащане - 14.03.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.03.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Габриела Николаева Козарева
VII.2)
Длъжност: изпълнителен директор