Версия за печат

00887-2016-0004

BG-Първомай:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115516059

BG421, Многопрофилна болница за активно лечение - Първомай ЕООД, ул.Княз Борис І №51, За: Гергана Спасова, България 4270, Първомай, Тел.: 0896 3641665, E-mail: mbal_par@abv.bg, Факс: 0336 63165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-parvomay.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-parvomay.com/доставка-на-лекарствени-продукти-за-н/%20.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 480 от 05.10.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00887-2016-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на Изпълнителя до болничната аптека на Възложителя, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции, съгласно спецификация в табличен вид /Приложение 1 към документацията/.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5 от 13.01.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, “Фьоникс Фарма” ЕООД, ул. “Околовръстен път” № 199, България 17000, гр. София, Тел.: 02 9658100, E-mail: office@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658172

Интернет адрес/и:

URL: https://b2b.phoenixpharma.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД”, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на Изпълнителя до болничната аптека на Възложителя

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
261494.31 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
207611.85 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: д-р Румяна Димитрова Бойлова
VII.2)
Длъжност: Управвител