Версия за печат

02709-2019-0033

BG-Белоградчик:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 66 от дата 19.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760211

BG311, СЗДП ТП ДГС Белоградчик, ул. Христо Ботев 2, За: Любослава Йорданова, България 3900, Белоградчик, Тел.: 0876 376615, E-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg, Факс: 0936 54531

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190319LgEH10827926.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии съгласно Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство – Белоградчик, за доставка на стоки, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

№ Артикул Мярка Прогнозно количество 1 Копирна хартия 80 гр/м2 Клас : C , Белота : 145 или повече кашон 370 2 Копирна хартия 80 гр/м2 Клас : А Белота : 165 или повече кашон 60 3 Папка 2 в 1 - клипборд с 2 машинки и капак брой 50 4 Папка с прозрачно лице - PVC, формат А4, цветен гръб, перфорация за поставяне в класьор, с етикет за надписване / 50 бр. в пакет / пакет 250 5 Папки джоб А4 кристал - прозрачни с перфорация /100 бр. в пакет/ 40 микрона пакет 250 6 Папка прозрачна РР с копче, формат А4 брой 100 7 Телбод машинка – от 20 - 25 листа, среден, р-р 24/6 брой 10 8 Антителбод брой 5 9 Телчета за телбод (24/6)- минимум 1000 бр. в опаковка кутия 100 10 Перфоратор – метален, с ограничител от 20 - 30 листа брой 12 11 Ножица закалена стомана – от 15 -20 см. брой 10 12 Тиксо – безцветно, размер 19/33 /4 бр. в опаковка/ опаковка 15 13 Лепило – сухо, 20 гр. брой 25 14 Лепило – сухо, 40 гр. брой 25 15 Коректор – лента, дължина минимум 4,2 mm х 8 брой 40 16 Тампонно мастило, зелено 25 мл. брой 240 17 Карирана хартия А4 /250л. В пакет/ пакет 90 18 Пластмасова линия 30 см. брой 10 19 Гума – от естествен каучук, комбинирана за молив и химикал брой 10 20 Химикал, еднократен, син, с тънък писец, грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм брой 200 21 Химикал, еднократен, черен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм брой 20 22 Химикал, еднократен, червен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм брой 10 23 Химикал, еднократен, зелен, с тънък писец , грип зона за захващане,дебелина на линията 0,7 мм брой 10 24 Химикал с механизъм, прибиращ се писец, син, грип зона за захващане, дебелина на линията 0,7 мм брой 10 25 НВ молив брой 5 26 Миниграфит, размер 0,5 мм, НВ, минимум 20 бр. в опаковка опаковка 6 27 Текст маркер, скосен връх – цвят: фосфорно жълт, зелен, розов, син, брой 20 28 Перманентен тънкописец, черен, размер S брой 5 29 Перманентен тънкописец, черен, размер F брой 5 30 Перманентен тънкописец, черен, размер M брой 5 31 Перманентен маркер, черен брой 5 32 Калкуратор брой 10 33 Сух тампон за печат брой 40 34 Пълнители тип паркър брой 100 35 Пълнител за химикал обикновен брой 100 36 Дневник за ЕДСД вх./изх. /2000 записа / брой 12 37 Книга за периодичен инструктаж брой 1 38 Книга за регистриране заповедите на директора брой 3 39 Класьор PVC - гръб 8 см., зелен брой 230 40 Класьор PVC - гръб 5 см., зелен брой 230 41 Картонен разделител, формат А4 /10 бр. в пакет/ пакет 12 42 Пликове, формат С 5 бели /100 бр. в пакет/ пакет 40 43 Пликове, формат С 4 бели /50 бр. в пакет/ пакет 40 44 Пликове, формат Е 4 бели /10 бр. в пакет/ пакет 15 45 Хартиено кубче бяло, размер 83 мм х 83 мм, 80 гр., минимум 300 листа /6 бр. в опаковка/ опаковка 30 46 Хартиено кубче самозалепващо различни цветове, размер 75 мм х 75 мм, минимум 100 листа брой 30 47 Самозалепващи се листчета, различни цветове, размер 51 мм х 38 мм, /3 бр. х 100 листа в опаковка/, опаковка 20 48 PVC самозалепващи се индекси, размер 45 мм х 12 мм /125 бр. минимум в опаковка/ опаковка 20 49 PVC самозалепващи се индекси, размер 50 мм х 20 мм /150 бр. минимум в опаковка/ опаковка 20 50 USB Flash памет, 8 GB брой 4 51 USB Flash памет, 16 GB брой 4 52 CD-R 700 MB /25 бр. в опаковка/ опаковка 3 53 Тетрадка малък формат 40 л. брой 60 54 Тетрадка голям формат 80л. Със спирала брой 30 55 Заповед за командировка със сметка А5 100 листа кочан 3 56 Органайзер за бюро, пластмасов, отделения 6 или повече брой 10 57 Хоризонтални поставки (тави) за документи - пластмасови, за документи А 4, възможност за надграждане брой 40

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ръководейки се от разпоредбите на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко поръчки, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, тъй като не следва да обособява отделни обособени позиции съгласно измененията на ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, съгласно прогнозната й стойност. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, тъй като не следва да обособява отделни обособени позиции съгласно измененията на ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Заседанията на комисията по отваряне на офертите са публични.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т. 4 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Илиян Георгиев Илиев

VIII.2) Длъжност

Директор