Версия за печат

00887-2019-0002

BG-Първомай:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер 16 от дата 05.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115516059

BG421, Многопрофилна болница за активно лечение - Първомай ЕООД, ул.Княз Борис І №51, За: Гергана Спасова, България 4270, Първомай, Тел.: 0336 63165, E-mail: mbal_par@abv.bg, Факс: 0336 63171

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-parvomay.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-parvomay.com/профил-на-купувача/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Първомай” ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставките на лекарствените продукти се извършват чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на Изпълнителя до болничната аптека на Възложителя, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции, съгласно спецификация в табличен вид

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции, но всеки лекарствен продукт е специфициран в отделен номенклатурен ред и на основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП е предвидена възможност преговрите да се проведат за една, няколко или всички номенклатури-лекарствени продукти. Избраният подход е по-толерантен за поканените участници в сравнение с варианта за обособяване на групи лекарства в самостоятелно обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 33870 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на настоящата процедура се обуславя от обстоятелството, че при проведена открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка, посочена в раздел V.3) от настоящето решение, за 54 номенклатурни единици- лекарствени продукти не са подадени оферти и първоначално обявените условия на поръчката не са променени. По тази причина с Решение № 8/12.02.2019г., изм.с решение № 9/14.02.2019 г., изм.с решение № 13/25.02.2019 г. и изм.с решение № 15/05.03.2019 г. на възложителя откритата процедура в частта й за доставка на тези номенклатурни единици- лекарствени продукти е била прекратена на основание чл. 108, т.4 във връзка чл.110, ал. 1, т.1 от ЗОП. Решенията са публикувани в профила на купувача, в обособената електронна преписка на процедурата:http://mbal-parvomay.com/доставка-на-лекарствени-продукти-за-н-3/

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Софарма Трейдинг АД, ЕИК103267194 “Фьоникс Фарма” ЕООД, ЕИК203283623

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 47 от 12.12.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00887-2018-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възлагането на поръчката при договарянето ще се извърши при критерий "най - ниска цена".

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Румяна Димитрова Бойлова

VIII.2) Длъжност

Управител на МБАЛ- Първомай ЕООД