Версия за печат

00396-2019-0005

BG-БОРОВО:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 051 от дата 26.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, ОБЩИНА БОРОВО, УЛ. НИКОЛА ВАЦАРОВ 1 А, За: КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО, България 7174, БОРОВО, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.borovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл.92, чл.96а, чл.100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение. Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение. Доставката на нетна електрическа енергия е за следните самостоятелни разпоредители с бюджетни средства

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, Възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособени позиции поръчка, която е за дставки или услуги.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 126816.58 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява дотатъчно точно да се опредеят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане ограничена процедура, състезателен диалог или коя от процедурите на договаряне с обявление или без обявление и безспорно е налице условия обществената поръчка да се проведе по реда на ЗОП чрез провеждане на Публично състезание. С цел да се осигури максимална пбличност , респективно да се постигнат и най - добрите от Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, целта на която е от друга страна да защити общественя интерес посредством осъществяване на контрол чрез разходване на бюджетни средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съглано чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ВЕЛИКОВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО