Версия за печат

00884-2019-0001

BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1-2019 от дата 21.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ.. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 603688, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=356.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Доставка на средно напрежение и отчитането на ниско напрежение се извършава на 13 /тринадесет/ точки в обекти - сгради на УХТ в гр. Пловдив и една в землището на язовир „Батак“, местност „Дъното“. Възложителят има и два обекта със стандартизирани товарови профили, разположени в гр. Пловдив.Обществената поръчка се обявява с цел сключването на договор за изпълнение от 12 месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия и изтичането на действието на сключения в момента договор – 20.07.2019г.. Прогнозното общо количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора от еднагодина, определено на база консумираната енергия през предходната 2018 г., възлиза на 1 400 MWh (средно напрежение), а прогнозната цена заплатена през 2018г е 224 000 лева без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за доставка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 224000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в границите на праговете по чл.20, ал.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На оценка подлежи цената за 1 /един/ MWh електроенергия от ценовата оферта на участника, която не включва ДДС, акциз и такса «Задължение към обществото». Предложените цените, посочени от участника трябва да бъдат изчислени до втория десетичен знак, без скрити знаци след десетичната запетая. При разлика между цифровото и словестно изражение, за вярно се приема словестното. Възложителят не определя и няма да изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора за изпълнение между страните. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Разпоредбата се прилага и когато, участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете посочени в чл.57, ал.3 и ал.4 от ЗОП: Обществената поръчка се обявява с цел сключването на договор за изпълнение от 12 / дванадесет/ месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия и изтичането на действието на сключения в момента договор – 20.07.2019г..

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д.т.н. инж. Николай Менков

VIII.2) Длъжност

Зам.-ректор по ПИД на Университет по хранителни технологии