Версия за печат

04181-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

46. Биологически науки


Решение номер ОП-01-1 от дата 20.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175905638

BG411, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - Българска академия на науките, гр. София 1113, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 25, За: Ралица Янакиева, България 1113, София, Тел.: 02 9792311, E-mail: iempam_zop@abv.bg, Факс: 02 8710107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iempam.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iempam.bas.bg/op.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Научна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 по четири обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката предвижда извършване на доставки на реактиви, материали, консумативи и фураж за нуждите на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – Българска академия на науките, необходими за изпълнение на дейностите по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, по която ИЕМПАМ-БАН е бенефициент. Подробно описание на артикулите от всяка обособена позиция е посочено в Техническата спецификация и приложения към нея опис в табличен вид.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 11162 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При провеждане на процедурата публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“ по дванадесет обособени позиции, открита с Решение № ОП-1-11/03.08.2018 г. ID: 861033, по четири от обособените позиции процедурата бе прекратена по следните причини: по Обособена позиция №2 „Електроматериали“, поради факта, че единствената подадена оферта на отговаря на условията на Възложителя (за прекратяване на процедурата по обособената позиция, Възложителят е издал Решение № ОП 1-20/02.10.2018 г.); по Обособена позиция №6 „Китове за биохимия“, Обособена позиция №10 „Консумативи за диагностична апаратура“ и Обособена позиция №12 „Консумативи за лабораторни животни и фуражи“ не са подадени оферти, поради което Възложителят е прекратил с Решение за прекратяване № ОП-01-21/02.10.2018 г. процедурата по посочените обособени позиции. Тъй като изпълнението на поръчката е безспорно необходимо за изпълнението на проектните дейности по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 (срокът на административния договор е удължен с Допълнително споразумение №2/06.11.2018 г.), Възложителят използва законовата възможност, дадена му съгласно разпоредбатана чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, да открие процедура – пряко договаряне по ЗОП, при първоначално обявените условия за избор на изпълнител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„САВИМЕД” ЕООД, ЕИК 202564180 „МЕДИЛИНК-2001” ЕООД, ЕИК 103642947 ЕТ „БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ”, ЕИК 121472674 „ХОРЕКА ЛОГИСТИК” ООД, ЕИК 201718799

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: ОП-1-11 от 03.08.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 4181-2018-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На осн. чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 197, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП, Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от датата на публикуването му в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. Светлозара Любомирова Петкова, доктор

VIII.2) Длъжност

Директор на ИЕМПАМ-БАН