Версия за печат

02711-2019-0041

BG-Велики Преслав:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 2 от дата 06.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики №10, За: Генчо Игнатов- специалист земеделие, тел.: 0884455717, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oFA-d8U.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика и подмяна на консумативи с части и материали на производителя на съответните марки, доставени от изпълнителя за служебни автомобили на ТП „ДГС Преслав”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика и подмяна на консумативи с части и материали на производителя на съответните марки, доставени от изпълнителя за служебни автомобили на ТП „ДГС Преслав”, както следва: - ТО “А“ - Техническо обслужване „А“(„малко“- извършва след изминати 10000км/ респективно 15000км) включва: смяна на масло; маслен филтър; гарнитура на техн. отвор; проверка течностиантифриз, спирачно масло, и др. ; проверка свещи (за бенз. двигатели); подмяна ел. крушки - при необходимост; с артикули от производител и доставени от изпълнителя, труд; подготовка на автомобилите за технически преглед при необходимост . - ТО “Б“ - Техническо обслужване „Б“ („голямо“- извършва се след предходно ТО “А“ и последващи изминали 10000км./ респективно 15000км ) включва: смяна на масло; маслен филтър; горивен филтър (за дизелови дв.); ангренажен комплект (при необходимост); въздушен филтър; филтър на климатик/климатроник; гарнитура на техн. отвор; проверка доливане/подмяна – при необходимост на течности - антифриз, спирачно масло, масла диференциали; масло скоростна и др. ; проверка свещи(за бенз. двигатели) дюзи - за дизелови дв.; проверка/смяна на накладки , спирачни дискове, маркучи за спирачките – при необходимост; подмяна ел. крушки-при необходимост с артикули от производител и доставени от изпълнителя труд; подготовка на а-ли за технически преглед при необходимост

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на услугата не предполага обособяването на позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 277500 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр.Шумен за 2019 година в размер от 277500,00 лв. без ДДС по т.1 от Раздел II "Услуги" от приложение № 1 към заповед № 549/21.12.2018г. на директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП- гр.Шумен


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Попада в обхвата на чл.73, ал.1 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Средствата по процедурата са от собствена дейност на поделението. Пълен и безплатен достъп до документацията на процедурата е предоставен чрез публикуването й в електронния безплатен публичен регистър на на ТП "ДГС Преслав" към СИДП ДП - Шумен с посочен линк в графата адрес на профила на купувача на настоящото решение (URL)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Янко Стоянов Йорданов

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Преслав