BG-София: Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Цвета Генова, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220649, E-mail: tz.genova@mod.bg, Факс: 02 9222969

Място/места за контакт: Дирекция Отбранителна аквизиция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-086.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Продажба на излишни, снети от употреба, продукти, свързани с отбраната в управление на СВ, ВВС, ВМС, СКС, МО и бр. СС.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 26 (Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място за изпълнение на услугата – излишните, снети от употреба ПСО, обект на продажба, се съхраняват в складови райони и имоти в управление на СВ, ВВС, ВМС, СКС, МО и бр. СС.
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Продажба на излишни, снети от употреба, продукти, свързани с отбраната в управление на СВ, ВВС, ВМС, СКС, МО и бр. СС.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79957000

Описание:

Услуги по организиране на търгове

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1891890 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2009/81/ЕО

Поръчката не попада в обхвата на приложение на директивата.

Допълнителна информация

Договор № УД 12-123/27.12.2018 г. е сключен след възлагане на поръчката по реда на чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП. Изпълнител по него е „Снабдяване и търговия-МО“ ЕООД–дружество, създадено през 1996 г. със заповед на министъра на отбраната и с предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, маркетинг, представителство /без процесуално/, посредническа и комисионна дейност и други търговски дейности, незабранени със закон. Едноличен собственик на дружеството е министърът на отбраната. Съгласно чл. 8 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС 112 от 23.05.2003 г., министърът на отбраната упражнява правата на държавата в „Снабдяване и търговия-МО“ ЕООД, съобразно отрасловата компетентност, в която дружеството развива своята дейност. В Учредителния акт на дружеството са разписани правата на министъра на отбраната върху дейността на дружеството и неговото управление. Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с утвърден от министъра на отбраната Бизнес програма, която съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите на управление следва да осигурят, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, инвестиции и др. В изпълнението на услугата „Снабдяване и търговия-МО“ ЕООД има дългогодишен опит, като дружеството притежава необходимите специфични умения и опит за спазването на определени правила, както и притежава необходимите лицензи и разрешения - Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната и Разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

Рег. № 23-04-335

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: УД 12-123 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Продажба на излишни, снети от употреба, продукти, свързани с отбраната в управление на СВ, ВВС, ВМС, СКС, МО и бр. СС.
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

23.10.2018 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Снабдяване и търговия-МО ЕООД, ул. Искър № 8, ет. 5, Република България 10000, София, Тел.: 02 9802214, E-mail: proctrade@mail.bg, Факс: 02 9870131

URL: http://stmo.bg/.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1891890 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

1. Поръчката се възлага по реда на чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП. 2. С писмо рег. № 23-04-335 от 27.09.2018 г. Министерство на отбраната е поканило "Снабдяване и търговия-МО" ЕООД да представи оферта за извършване на услугата. Работна група, назначена от Възложителя, е констатирала съответствие на техническото предложение с изискванията на техническата спецификация. Била е извършена проверка и е установено съответствие на ценовата оферта с изискванията на Методиката за определяне на цените по договор, сключван по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5-7 от ЗОП. Резултатите от работата на работната група са отразени в утвърден от министъра на отбраната доклад с № РД-38-212/23.10.2018 г. Заплащаната от Министерство на отбраната цена на договора ще бъде под формата на комисионно възнаграждение – 3 % от стойността, посочена срещу съответната вещ в спецификацията към комисионния договор и 15 % от разликата между стойността, посочена в договора за покупко-продажба и комисионния договор, когато продажната цена е по-висока. Цената на услугата „продажба“ е променлива и е в зависимост от изпълнението на сключените комисионни договори и реализирани продажби, като за целия период на договора не може да надвишава общата сума, изчислена на база на оферираната средномесечна цена в размер на 52 552,50 лева без ДДС или 63 063,00 лева с ДДС и се заплаща от Възложителя до този размер.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване по реда на Закона за обществените поръчки.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.01.2019 г.