Версия за печат

00714-2018-0012

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 37 от дата 16.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613797, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Клинична патология и Лаборатория Микробиология при СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД по обособени позиции за период от 12 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Клинична патология, Лаборатория Микробиология и стерилизационна база при СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД по обособени позиции след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в 12 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор AIA 360 за нуждите на Клинична лаборатория; Обособена позиция № 2: Реактиви и консумативи за Кръвно - газов и електролитен анализатор М348 за нуждите на Клинична лаборатория; Обособена позиция № 3: Реактиви и консумативи за Хематологичен брояч ВС-3000 plus за нуждите на Клинична лаборатория; Обособена позиция № 4: Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор BS 120 за нуждите на Клинична лаборатория; Обособена позиция № 5: Реактиви за "С" реактивен протеин за нуждите на Клинична лаборатория; Обособена позиция № 6: Консумативи за BS 120 - биохимичен анализатор и тромботаймер за нуждите на Клинична лаборатория; Обособена позиция № 7: Реактиви за коагулация - Апарат Тромботаймер -2 за нуждите на Клинична лаборатория; Обособена позиция № 8: Други консумативи за нуждите на клинична лаборатория; Обособена позиция № 9: Реактиви и консумативи за нуждите на Лаборатория Микробиология; Обособена позиция № 10: Реактиви и консумативи за апарат VITEK 2 за нуждите на Лаборатория Микробиология; Обособена позиция № 11: Реактиви и консумативи за нуждите на Клинична патология и Обособена позиция № 12: Консумативи за нуждите на Стерилизационна база. Всички обособени позиции са от типа "затворени" позиции и участниците следва да оферират доставка на реактивите и консумативите по всички номенклатури от съответната позиция. Подробно описание на стоките по съответните обособени позиции и номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, е предоставено в документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация (Приложение 1).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 88477.45 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1 , когато обществените поръчки за доставки имат прогнозна стойност по-голяма или равна на 264 033 лв. В конкретния случай прогнозната стойност на обществената поръчка е под праговите стойности по чл. 20 ал. 1 т. 1 б. "б" от ЗОП, но Възложителят се възползва от правото, предоставено му съгласно чл. 20 ал. 9 от ЗОП да възложи обществената поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като ще прилага всички правила, валидни за избрания от него ред, а именно - реда за провеждането на открита процедура. Откритата процедура се прилага с оглед осигуряването на максимална публичност и постигане на най-добрите за възложителя условия.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подавана в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД